Къатынгишилени халкъара форуму

Къатынгишилени халкъара форуму

Декабр айны орталарында Магьачкъалада Дагъыстандан халкъара бандит уьюрлени дагъытылывуну 20 йыллыгъына байлавлу республикада этиле гелген ишлени гьасиллерин чыгъара туруп оьтгерилген форумгъа аслу гьалда Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округгъа гиреген къатынгишилени жамият къурумларыны вакиллери жыйылгъан эди.


 

Къумукъ театрда юрюлген жыйынны ача туруп, Дагъыстан Республиканы милли политика министри Энрик Муслимов регионну ёлбашчысы Владимир Васильевни атындан къонакъланы къаршылады ва пачалыкъ, жамият, дин къурумланы террорчулукъдан уьст болмакъ учун болдургъан къошумуну гьа­къында эсгерди.


Гелгенлени арасында Россияда Ватанны якълай туруп жанларын къурбан этгенлени агьлюлеринден жыйылгъан советини председатели Татьяна Тихон, «Мычыгъыш къатынгишилени союзуну» ёлбашчысы Хадижа Межиева, Ингушетияны жамият палатасыны вакили Лидия Гайсанова ва оьзгелер де бар эди.


Бизин республикада «Дагъыс­танны къатынгишилерини союзу» деген къурумну председатели Интизар Мамутаева 1999-нчу йыл Мычыгъыш Рес­публикадан таба Дагъыстангъа гирген халкъара террорчуланы дагъытывну вакътисинде РФ-ни Оборона министерлигини солдатларына ва террорчулагъа къаршы савут тутуп чыкъгъан къоччакъ уланлагъа къатынгишилер де къошулуп нечик кёмек этгенин айтды.


Форумну ортакъчыларыны алдында сёз айта туруп, Да­гъыстан Республиканы милли политика министерлигини бёлюгюню ёлбашчысы Хасайбат Валиева Буйнакск, Къызлар, Кас­пийск, Волгодонск, Волгоград, Москва ва Беслан шагьарларда болуп гетген террорчулукъ атылтывланы вагьшилигини гьакъында бирдагъы керен эсгерди.


Гертиден де, террорчулукъгъа ва ону идеологиясына къаршы гьаракат юрютюв Да­гъыстандагъы гьакимият, жамият къурумланы да, халкъны да артдагъы 20 йылланы ичинде оьтгерген республика учун бек умпагьатлыгъы булангъы къуллугъу эди деп айтса да, къопдурув болмас.


Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну къатынгишилерини халкъара форумун тамамлай туруп, милли аралыкъланы беклешдиривде ва Дагъыстанны ватандашларыны арасында бирлик болсун учун гёрмекли гьаракат юрютюп къошум этгенлеге Дагъыстан Республиканы милли политика министерлигини савгъатлары тапшурулду.