Террорчулукъгъа къаршы гьаракат


Декабр айны 18-нде, 19-нда Хумторкъали районну «Сарихум» деген имаратында «Гьалиги технологияланы девюрюнде террорчулукъгъа къаршы турув» деген алтынчы халкъара илму-сынав конференциясы оьтгерилди.

Конференцияны ача туруп, Дагъыстан Республиканы маълумат ва байлавлукъ къуралларыны министри Сергей Снегирёв, террорчулукъгъа къаршы иш юрютеген комитетни атындан Далгьат Фейзуллаев «хошгелди» сёз булан къонакъланы къаршылады.


 


«Биз бу ёрукъда конференциялар оьтгерегеник алты йылдан къолай бола. Тюрлю-тюрлю къайдаланы къолладыкъ. Йыллар оьтюп, бу гьалиги «илму-сынав» къайдасында токъташдыкъ. Булай ёлугъувлар террорчулукъгъа къаршы ишде сынав топлама да кёмек эте. Шолай сынавлардан амалгъа гелген асувлу натижалар да гьис этиле. Демек, террорчулардан гелеген къоркъунчлукъ бар ерни токъташдырма бола. Гьасиллери де яхшы », – деп билдирди оьзюню сёзюнде Дагъыстан Республиканы маълумат ва байлавлукъ министри Сергей Снегирёв.


Бу илму-сынав конференцияда террорчулукъгъа ва ону идеологиясына къаршылыкъ къурмакъ учун нечик ёлланы танглама ва юрютме герекни гьакъында да кёп айтгъанлар болду. Гьар тюрлю масъалалагъа гёре чыгъып сёйлегенлерден Кавказ геополитика клубну секретар-координатору Яна Амелина, Маълумат къуралланы академиясыны генеральный директору Андрей Масалович, Россияны халкъларыны дослугъуну университетини вакили Дмитрий Егорчиков, политолог ва журналист, политика чалышывчу Валерий Коровин, Маълумат ва телекоммуникацияланы сибир пачалыкъ университетини социология, политика ва психология кафедрасыны доценти Сергей Чудинов, ДР-ни АТК-сыны эксперт советини жаваплы секретары ва оьзгелер де бар эди.


Конференцияны барышында Дагъыстан Республикада халкъара террорчулардан уьстюн гелгенден берли 20 йыл тамамлангъангъа юбилей медаллар да тапшурулду. Оланы арасында бизин редакциядан «Ёлдашны» баш редакторуну заместители Абдулкъапур Салимурзаев ва газетни чыгъарагъан редактор Нюрсюв Албасханова да бар.