Халкъ булан гьаллашды

Халкъ булан гьаллашды

      Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихса­йитов оьзюню заместителлери К.Давдиев ва Е.Ельник, депутатлар М.Пайзуллаев, В.Ханалиев, Б.Батдалов, Б.Изиев, А.Алиева булан бирге октябрни 21-нде, Буйнакск районгъа барып, социальный агьамияты булангъы къурулушланы бир нечелерине къарап чыкъгъан.


Башлап Оьр Къазанышдагъы 1 номерли орта школагъа баргъан. 80-нчи йылларда къурулгъан бу школада гьали «150 школа» деген республика оьлчевюндеги проектге гёре, гертиден де, кёп ишлер этилип тура.


Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильевни сиптеси булан яралгъан республика программаны оьлчевюнде бу мактапны чарлагъы арив янгыртылып битген деп айтма ярай. Ишлер дарслагъа пуршав этмейген кюйде юрюле. Мунда, оьзге затлардан къайры, ашлар гьазирлейген онгача ер, спортзал, гьалиги замангъы янгы котельный, ичинде ба­гъыйлыкълары булангъы исси санузеллер, «Точка роста» деген 2 кабинет ишленген, эсгилери тайдырылып, янгы терезелер салынгъан, школаны айланасындагъы дазулар бегетилген ва башгъалары. Сонг къонакълар еринде школаны муаллимлери ва охувчу яшлары да булан лакъыр этген.


Тёбен Къазанышдагъы участка больницагъа гелгенде Хизри Шихсайитов инг биринчилей аврувлагъа мунда нечик къарайгъанны сорагъан, азархана не йимик къураллар булан ясандырылгъанны, мунда ята­гъанлар дарманлар булан нечик таъмин этилегенни адамлагъа оьзлеге сорап ахтаргъан.


– Халкъны сан янлы медицина къуллукъларын, ярлыкъларын битдирмек гьакимият идараланы ишлерини лап агьамиятлы пайы болуп токътагъан. Бу масъаланы даим къатты тергевню тюбюнде сакълажакъбыз, – деген Х.Шихсайитов.


Ёлугъувну тамамлай туруп, Парламентни Башчысы Буйнакск районда гьаракатчы, жигерли адамлар аз тюгюл экенни айрыча эсгерип, артда булай деген: «Бары затны яхшы ойлашып, тартып бирлешип этме тюше. Муна шо заман гьаракатны арив берекети де болур».


Сонг ол юртда яшайгъанланы хыйлылары булан гьакълашгъан. Олар оьз гезигинде, республиканы лап уллу юртун арив этип онгармакъ учун этеген кёмеклери саялы, Х. Шихсайитовгъа жамиятны атындан баракалла билдиргенлер.


 

Бизин маълумат.