Бюлбюл сесли Бурлият

8 ноября 2019 в 13:27 162
Бюлбюл сесли Бурлият      (ЮБИЛЕЙ АХШАМДАН)


Ноябр айны бешинде Магьачкъаладагъы М.Горькийни атындагъы Рус театрны бинасында Россияны ат къазангъан артисткасы, Дагъыстанны халкъ артисткасы Бурлият ЭЛЬМУРЗАЕВАНЫ юбилей ахшамы оьтгерилди.


Юбилей ахшамны Тёбен Къазанышны «Байтерек» деген хору къумукъ йырны йырлап ачды. Сагьнаны тёр янындагъы экранда Бурлиятны ата юрту, яш йыллары, телевидениеде йырлагъан кюйлери ва заманлары гёрсетилип турду.


Дагъыстанны маданият министри Зарема Бутаева Бурлият уллу сагьнагъа чыгъып йырлама башлагъандан берли алтмыш йылны узагъында оьзюню гьайран тавушу булан, юрекге оьтесиз таъсир этеген йырлары булан минглер булангъы тынглавчуларын сююндюрюп гелегенни гьакъында хабарлады. Къаравчуланы ва министерликни атындан, ону гьакъ юрекден къутлай туруп, гележекде де яратывчулукъ ишинде уьстюнлюклер ёрады.


Пачалыкъ телерадиокомпанияны директору Луиза Алиханова, юбилярны атына алгъыш сёзлер айта туруп, Бурлият оьзю де кёп йылланы узагъында ишлеп турагъан яратывчу коллективни атындан ону къутлады. Бурлият Эльмурзаеваны аты тынглавчулагъа генг кюйде белгили болгъан алтмышынчы йылны эсгерди. Шо йыл Дагъыс­танны маданиятыны декадасы Кремль къаласында оьтгерилген. Бурлият Эльмурзаева шонда йырлап къаравчуланы гючлю харс урувларын къазангъан. Белгили йыравубуз Бурлиятны Дагъыстан радиода къумукъ ва оьзге миллетлени композиторлары, шаирлери язгъан 400 йыры йырлана. Шолардан 200 йыр Дагъыстан радиону алтын фондуна гирген. Ол орус тилде де кёп йырлар йырлай ва минглер булангъы къаравчуланы сююмлю йыраву болуп битгенни айта туруп, Бурлият Шагьмановнагъа савлукъ ва гележекде де тынглавчуларын сююндюрюп яшама уьстюнлюк­лер ва узакъ оьмюр ёрады.


Йыравубузну яратывчулукъ юбилейи булан къутлама къумукъ районланы вакиллери, ону йырларына гьашыкъ болгъанлар да жыйылгъан эди. Бабаюрт районда маданият тармакъны ёлбашчысы Садия Даветеева, Хасавюрт райондан шаир, композитор Къалсын Акъгёзов, Къарабудагъгент райондан Гюлжанат Темирова, Хумторкъали райондан, Къаягент райондан гелгенлер, Магьачкъаладагъы экономика коллежни директору Абдурагьим Бексолтанов, Тюмень бойдагъы къумукъланы атындан Гюлжанат Бектемирова юбиляргъа алгъыш сёзлер багъышлай туруп ону юбилейи булан гьакъ юрекден къутладылар.


Бизин белгили йыравларыбыз Зоя Чунаева, Рукъият Гьамзатова, Гюлханым Гьажиева, Зайнап Абсаматова, Хадижат Ибрагьимова, Элдерхан Казимов, Латип Шайыпов Бурлиятгъа багъышлап йырлап ону гёнгюн хош этди. «Сарихум», «Лезгинка», «Темирханшура» деген бийив ансамбллер би­йилген кюйлени къаравчулар гючлю харс урувлар булан къаршыладылар.


Юбилей ахшамны ахырында Бурлият Эльмурзаева оьзюне абур этип гелген къаравчулагъа, сагьнагъа чыгъып йырлагъанлагъа ва бийив ансамбллени ортакъчыларына гьакъ юрекден баракалла билдирди.