Халкъны эсинде яшай Темирболат Бийболатовгъа – 140 йыл

Халкъны эсинде яшай Темирболат Бийболатовгъа – 140 йыл
  

Декабр айны 11-нде Магьачкъаладагъы милли китапханада белгили драматург, шаир ва язывчу Темирболат Бийболатов тувгъанлы 140 йыл битегенликге байлавлу болуп жыйын оьтгерилди. Мунда къумукъ интеллигенцияны вакиллери, алимлер, театр инчесаниятыны касбучулары, жамият чалышывчулар, студентлер жыйылгъан эди.


 

Жыйынны къурумчулукъ янын оьзюню бойнуна алгъан профессор Малик Гьюсейнов Темирболат Бийболатовну къумукъ адабиятгъа ва инчесаниятгъа этген къошумуну гьакъында къысгъача айтды ва гелгенлеге сёз берди. Профессор Абдулкъадир Абдуллатипов Темирболат Бийболатовну яшавуну ва яратывчулугъуну гьакъында язып китаплар чыгъаргъан. Ону гьар не якъдан да пагьмусу барына тамаша болуп, яшавун ва яратывчулугъун ахтаргъан. Оьзю де айтгъанлай: «50 йылны узагъында Темирболат Бийболатов булан яшайман», – деп ону яратывчулугъуну гьакъында, европа адабиятдан этген таржумаларыны, офицер чинде биринчи дюнья давунда ортакъчылыкъ этгенни гьакъында, 1910-унчу йылда драма кружок къургъанны, «Тангчолпан» журналны чыгъаргъанны, театр жамиятын яратгъанны гьакъында хабарлады.


ДГУ-да дагъыстан адабиятланы кафедрасыны заведующийи А.Солтанмуратов Т.Бийболатовну къумукъ адабиятдагъы ери гьа­къында, чебер асарларыны гьакъында айтды. Дагъыстан педагогика университетни кафедрасыны заведующийи Л. Шабаева да ону яратывчулугъуну гьакъында хабарлады.


Буйнакск районну администрациясыны башчысыны заместители Г. Ражбудинов, белгили режиссёр И. Казиев, инчесаниятны ахтарывчу М.Къоркъмасова, жамият чалышывчу С. Алиев, Тёбен Къазанышдагъы музейни директору А. Мустапаев, журналист Д. Алкъылычев ва оьзгелери Темирболат Бийболатовну яратывчулугъуну, адабиятгъа, театр инчесаниятына этген къошумну гьа­къында айтды ва умпагьатлы таклифлер берди.


Жыйынны ахырында Темирболатны уланы Гьажи Бийболатовдан къалгъан къыз Лайла Бийболатова жыйылгъанлагъа гьакъ юрекден баракалла билдирди.


 

Я. БИЙДУЛЛАЕВ.

СУРАТДА: (сол якъда)

Т. Бийболатовну уланыны къызы Лейла БИЙБОЛАТОВА.