4-нчю ноябр – Халкъ бирлигини гюню

4-нчю  ноябр –  Халкъ бирлигини гюню       1918-нчи йылдан берли, 7-нчи ноябр Уллу Октябр социалист революцияны гюню деп белгилене эди. Пачалыкъ байрам гюн халкъны ишден эркин этеген кюйде 73 йыл юрюлдю. Шо гюн Москвада асгер парад да оьтгериле эди. Гьасили, 7-нчи ноябр Совет Союзу деген бизин уллу уьлкеде 1991-нчи йыл болгъунча байрам гюнлени инг де гёрмеклиси деп гьисап этилип турду. Буссагьатгъы вакъти 7-нчи ноябр Россияны асгер макътавлугъуну гюню деп де 1941-нчи йыл, Октябр революцияны гьюрметине оьтгерилген асгер парадны гюню деп санала.


Ноябр айны 4-нде белгиленеген байрам гюн 2005-нчи йылдан берли оьтгериле. Шо гюн 1612-нчи йыл Кузьма Мининни ва Дмитрий Пожарскийни ёлбашчылыгъы булан Москвада халкъ гётерилип, Польшаны елевчю армиясына къаршы тургъан ва шо ябушувда уьс­тюнлюк къазангъан.


Артындагъы йыл Москвада янгы орус пача белгиленген. Ол – Михаил Фёдорович, Романовланы тухумундан биринчи орус пача деп гьисаплана.


1618-нчи йыл Россия бютюнлей швед ва поляк асгерлеринден толу кюйде азат этилген.


4-нчю ноябрни Халкъ бирлигини гюню деп токъташдырмакъ учун Пачалыкъ Думада тавуш беривню заманында 327 депутат бу законну проектин якъла­гъан. КПРФ-ни бары да депутатлары шогъар къаршы чыкъгъан. Экевю буса тавуш бермеген. Энни 2004-нчю йылны 29-нчу декаб­ринде Россияны Президенти Владимир Путин къол салгъан Указгъа гёре, 4-нчю ноябр Халкъ бирлигини гюню деп токъташдырылгъан. 7-нчи ноябр буса 2005-нчи йылны июль айыны 21-нде чыкъгъан федерал законгъа гёре, Эсделик тархны гюню, демек, 1917-нчи йылдагъы Октябр революцияны гюню деп белгилене.


Россия – оьзюню кёп миллетли маданияты ва къыйматлы ругь хазналары, халкъланы дослугъуну, бири-бирине гьюрмет булан янашывну гьакъы­къатлы мисаллары булан бай эл.


Халкъны бирлигини гюню уьлкебизни асрулар бою парахатлыкъда ва ярашывлукъда яшап гелген миллетлерини ортакъ къысматыны бир тархлы белгисидир.


Бу байрамны агьамияты гьакъда Дагъыс­танны Башчысы алда айтгъан: «Бугюн бизин учун агьамиятлы борч – бизге къалгъан багьасы ёкъ варисликни бар этип сакъламакъ ва артдырмакъ, бизин уьлкени халкъларыны сыкълыгъын дагъы да беклешдире туруп, оьсювню ёлу булан алгъа юрюмек...», – деген калималар оьзлени маънасын гьали де тас этмеген.


Бугюнлерде 2005-нчи йылда арагъа чыкъгъан байрам гюн, Россияны тахшагьары Москвада йимик, оьзге регионларда да оьтгериле.


Максим Эсенбиев.