Асгер-Денгиз флоту яратылгъан гюнге        Октябр айны 30-у Россияны Асгер-Денгиз флоту яратылгъан гюн деп гьисап этиле. О гюн 1696-нчы йыл, Биринчи Пётрну буйругъуна гёре «Боярская Дума» Россияда Асгер-Денгиз флотну къурмакъ учун, «Денгиз гемелер болсун» деген къарар чыгъаргъан. Шону учун да 1690-нчы йылларда Воронежде, Петербургда, Ладогада, Архангельскиде геме къурув тармакъ ачыла. Азов ва Балтыкъ флотлар болдурула, сонггъа таба оланы арасына Юваш океан, Темиркъазыкъ, Къара денгиз флотлар ва Каспий флотилия да къошула.Он сегизинчи юз йыллыкъны биринчи яртысында орус моряклар бек белгили география ахтарыв ишлер юрютген. 1740-нчы йыл В.Беринг ва А.Чириков Петропавловск-Камчатскини къургъан, 1741-нчи йыл буса бугъаз ачгъан (Берингов пролив) ва Темиркъазыкъ Американы ягъаларына етишген, сонггъу йылларда да гёрмекли география ахтарывлар юрютген. Ф.Беллинсгаузен, В. Головнин, М Лазарев, Е. Путянин йимик белгили денгиз юзювчюлер дюньяны айланып чыкъгъан.


Он сегизинчи юзйыллыкъны экинчи яртысында Россияны Асгер-Денгиз флоту оьзюню гемелерини санаву булан дюньяда 3-нчю ерде болгъан. Гемелени сан янын ва денгиз ябушувланы юрюлеген кюйлерин де йыл сайын мекенлешдиривге аслу агьамият берилме башлангъан. Шолай гьаракатланы натижасында орус моряклар хыйлы денгиз давларда уьстюн гелмеге болгъан. Адмираллар Г. Спиридоновну, Ф.Ушаковну, Д.Сенявинни, Г.Бутаковну, В.Истоминни, В. Корниловну, П.Нахимовну, С. Макаровну къоччакълыгъы ва бажарывлугъу орус флотну дав-денгиз тарихине унутулмас ярыкъ гьарп­лар булан язылгъан.


Уллу Ватан давну йылларында да бизин уьлкени флоту, уьстюнлюкню болдурмакъ учун, кёп къайратлыкъ гёрсетген. Сувтюп гемелер, денгиз авиация, денгиз яяв-асгер – булар бары да Ватанны якълав гьаракатгъа оьзлени макътавлагъа лайыкълы къошумун этген. О йыллардагъы денгиз давларда къоччакълыкъ гёрсетген адмираллар: Н.Кузнецов, И. Исаков, А. Головко, В. Трибуц, Ф. Октябрьский, Л. Владимирский, С.Горшков, И.Юмашев оьр даражада пагьмусу бар командирлер гьисапда арагъа чыгъып танылгъан.


Россияны бугюнгю денгиз флоту да мекенли техника булан ясандырылгъан. Гючлю ракетли крейсерлер, атом сувтюп гемелер – булар бары да бизин Ватанны денгиз дазуларын инамлы даражада сакълайгъанындан къайры да, Россияны Денгиз флотуну 300 йылдан да артыкъ девюрюню ичинде сакъланып турагъан макътавлу мердешлерин де узата.