Къутлайбыз!

Къутлайбыз!

          Алим, филология илмуланы доктору, профессор, ДГУ-да орус тилни кафедрасыны заведующийи, къумукъ илму, маданият жамиятны председателини заместители Гьарун-Рашит Абдулкъадирович Гьюсейновну да «Дагъыстан Республиканы илмусуну ат къазангъан чалышывчусу» деген гьюрметли ат берилгенлиги булан къутлайбыз. Гележекде де илму ёлунда уллу уьстюнлюклеге етишмекни ёрайбыз.«Ёлдаш» газет.