Янгы министр булан таныш этди


        Бу йыл июль айны 29-нчу гюнюнде Дагъыс­танны юрт хозяйство ва сурсат министерлигинде болгъан жыйында Владимир Васильев ону коллективин янгы министри Абзагьир Гьюсейнов булан таныш этди.ДР-ни Башчысы эсгерген кюйде, Абзагьир Гьюсейнов кадрланы танглавгъа байлавлу оьтгерилген «Мой Дагестан» деген конкурсну алдынлысы. Шону булан бирче ол «Лидеры России» деген конкурсуну финалыны да ортакъчысы.


Шондан сонг Владимир Васильев жаваплы къуллукъда чалышгъан министр А. Абдулмуслимовгъа намуслу иши саялы баракалласын билдирди. «2019-нчу йылны биринчи яртысыны гьасиллери аян этеген кююнде, юрт хозяйствону бары да тармакъларында оьсюв эс этиле. Шону булан дазуланмайлы, гележекде де натижалар кем болмасын учун тийишли чараланы гёрмеге тюше. РФ-ни юрт хозяйство министри булан гьали–гьалилерде болгъан ёлугъувда биз гележекде де янгыз малланы санавун артдырыв булан дазуланмайлы, ДР-ни савлай агропромышленный тармагъын оьсдюрювге байлавлу гьакълашдыкъ», – деген Дагъыстанны Башчысы.


Оьзюню сёйлевюнде Владимир Васильев Дагъыстандагъы юрт хозяйство топуракъланы сугъарывну масъаласы гьакъда ва шолай да чалтик оьсдюрювге байлавлу болуп да оьз пикруларын малим этди.


Шондан сонг сёйлеген ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители А. Абдулмуслимов Дагъыстанны башчыларыны гьаракаты булан РФ-ни Пачалыкъ Думасында юзюмчюлюкню оьсдюрювге байлавлу законну проекти экинчи охувдан сонг оьтгени гьакъда да айрыча эсгерди.


Шолайлыкъда, ол англатыв берген кюйде, гележекде бизин республикабызны базарларындагъы шекликни тувдурагъан ялгъан малланы пайдаландырывдан тайдырмагъа имканлыкълар болажакъ. Уьстевюне, республика бюджетге де 1 миллиард манатны къадарында къошум этилежек.


ДР-ни янгы юрт хозяйство ва сурсат министри Абзагьир Гьюсейнов да ДР-ни Башчысына инамлыкъ саялы оьзюню разилигин билдирди. Гележекде де етишилген натижалар булан дазуланмайлы, къоллавчуланы пайдалары учунгъу юрт хозяйство малланы артдырывда юрюлеген гьаракатны бошама къоймажагъы гьакъда ачыкъдан эсгерди.


Республикабызны юрт хозяйство тармагъыны алдында токътагъан лап да агьамиятлы борч гьисапда гележекде ашамлыкъ маллар булан ерли къоллавчуланы таъмин этип къоймайлы, республикадан тышдагъы талапланы да гьисапгъа алып чалышма къаст этежеги гьакъда да айтылды.

ДР-ни Гьукуматыны прес-къуллугъу.