Дослукъда яшайгъан юртлар

Дослукъда яшайгъан юртлар          Темиркъазыкъ Кавказ – дазусуз» деген программаны тюбюнде «Халкъланы бирлиги – террорчулукъгъа къаршылыкъ» деген чакъырыв булан 18-нчи июльда Къарабудагъгент районну Дёргели юртунда «Дослукъда яшайгъан юртлар» деген шатлы чара оьтгерилди. Шо чарада Къарабудагъгент районну Дёргели ва Буйнакск районну Оьр Жюнгютей, Къарамахи юртларыны жамиятлары бирликде, дослукъда яшайгъанына бирдагъы керен мюкюр болдукъ. Шо уьч де юртда къумукъ, авар ва дарги миллетли халкълар яшай.


Дёргели юртну маданият къаласына чакъырылгъан гьюрметли къонакълар олтуруп ерлешген сонг, чараны юрютювчю Дагъыстанны тарихини ва миллетлерини дос-ювукъ аралыкъларыны гьакъында баянлыкълар берди. Демек, олар гьар даим бир-бири булан къардаш ва къурдаш аралыкълар тутагъанын, сатыв-алыв юрютегенин, тюрлю миллетлени уланлары ва къызлары янгы ва татывлу ожакълар къурагъанын ва яшав сюрегенин эсгерди.


Оьтгерилген шатлы мажлисде эки де районну ва уьч де юртну гьакимбашлары, депутатлары, мактапланы ва яшлар бавларыны ёлбашчылары, маданият къуллукъчулары, йыравлары ортакъчылыкъ этди.


Чараны башында сёз берилген Дёргели юртну башчысы Гьамзат Мурзаев гелген къонакълагъа оьзюню ва юртлуларыны атындан разилигин билдирген сонг, районну башчысы Магьмут Амиралиевге ва бу чараны сиптечиси болгъан «Толеранс» деген къурумну ёлбашчысы, Къарабудагъгент район жыйыныны депутаты, ДР-ни милли сиясат ва дин масъалалагъа къарайгъан министерлигини Жамият советини члени, экономика илмуланы кандидаты Абсалютдин Мурзаевге баракалласын билдирди.


Озокъда, булай чарада ДР-ни милли сиясат ва дин масъалалагъа къарайгъан министерлигини вакили де ортакъчылыкъ этди. Демек, эсгерилген министерликни жаваплы къуллукъчусу Осман Алиметов оьзюню сёйлевюнде ДР-ни милли сиясат ва дин масъалалагъа къарайгъан минист­ри Энрик Муслимовну атындан чараны ортакъчыларына чакъырыв кагъызын ­охуду. Министр оьзюню чакъырывунда Дагъыстанны халкълары савлай Россиягъа ва бютюн дюньягъа оьзлени уьлгюлю яшаву, турушу, дослугъу булан танывлу экенлигин бирдагъы керен исбатлайгъанын айта. Ол да чараны онгаргъан ва гьазирлеген жамият чалышывчу Абсалютдин Мурзаевге гьакъ юрекден баракалласын билдирди.


Оьтгерилген чарада Къарабудагъгент районну социал сиясат масъалаларына къарайгъан управлениесини ёлбашчысы Гюлжанат Темирова, Буйнакск районну маданият бёлюгюню ёлбашчысы Рукъуят Устарханова Къарабудагъгент ва Буйнакск районланы гьакимбашларыны атындан чараны ортакъчыларына лайыкълы сёзлер айтдылар.


Чараны барышында Каспийск флотилияны денгиз пехотасыны 177 номерли айрыча полкуну батальонуну командирини заместители, майор Магьаммат Абдулкеримов да чыгъып сёйледи. Ол да оьзюню сёйлевюнде Дагъыстанны халкъларыны бирлигини, гьар заман тыш душмангъа къаршы ябушгъаныны, оьсюп гелеген нас­луну дав-патриот ругьда тарбиялавну гьакъында хабарлады. Оьтгерилген шатлы чарада Абсалютдин Мурзаевге сёз тапшурулду. Абсалютдин Мурзаев оьзюню терен маъналы сёйлевюнде эки де районну ва уьч де юртну жамияты гьар заман бирликни, дослукъну, парахатлыкъны якълагъанны айта туруп, бу чараны оьтгеривде кёмекчи ва якълавчу болгъан ДР-ни милли сиясат ва дин масъалалагъа къарайгъан минис­терлигине, Къарабудагъгент ва Буйнакск районланы башчыларына, Дёргели, Оьр Жюнгютей ва Къарамахи юртланы гьакимбашларына, мактапланы, яшлар бавланы, маданият ожакъланы ёлбашчыларына, ерли жамиятгъа баракалласын билдирди. Олай да, ол оьзюню сёйлевюнде оьсюп гелеген наслубузгъа тарбия аслу гьалда мактапларда берилегенин эсгерген сонг, муаллимлеге оланы патриот ругьда тарбияламагъа, террорчулукъгъа ва экстремизмге къаршы турмагъа, даим дослукъну ва парахатлыкъны гьислерин уьйретмеге ва оьсдюрмеге чакъырды.


Озокъда, шатлы чараны барышында эки де районну маданият къуллукъчуларыны, йыравларыны, бийив ансамбллерини арив чыгъышлары да болду. Къарабудагъгентли йыравлары Гилянханум Гьажиева, Аскендер Исрапилов, Абдулазим Найипханов оьзлени йырлары булан къаравчуланы харс урувларын къазанды.