Белгили политика ва жамият чалышывчуну эсделиги

Белгили политика ва жамият чалышывчуну эсделиги           Июн айны 10-нда Буйнакск районну администрациясыны жы­йынлар юрюлеген залында белгили политика ва жамият чалышывчу Шихсайит Шихсайитовну 90 йыллыгъына багъышлангъан эсделик ахшамы оьтгерилди. Залгъа гиргинчеге де, гелгенлеге уьч тюрлю выставка экспонатлар булан таныш болма имканлыкъ бар эди.


Биринчисин районну юрт хозяйство бёлюгю ва далапчылыкъны оьсювюн якълавну фонду гьазирлеген. Шихсайит Исаевич де оьзюню яшавунда республиканы юрт хозяйство тармагъыны оьсювюне хыйлы къошум этген адам. Оьмюрюн шогъар багъышлагъан.


Экинчи выставканы Буйнакск шагьардагъы юрт хозяйство коллежни къуллукъчулары ва район газетни архив бёлюгю гьазирлеген. Коллеж Шихсайитовну атын юрюте. Экспонатларда Шихсайит Исаевични иш ва яшав ёлларыны бир-бир мюгьлетлери гёрсетиле эди.


Уьчюнчю сурат выставканы да ерли художник Бадавутдин Суваков Шихсайит Шихсайитовгъа багъышлагъан.


Залгъа жыйылгъанланы арасында Шихсайитовланы агьлюлери, къардашлары, къурдашлары, бирче иш юрютгенлер, бирче чалышгъанлар, район администрацияны къуллукъчулары, район жыйынны депутатлары ва къонакълар да бар эди.


Эсделик ахшам Шихсайит Шихсайитовну гьакъындагъы кинофильмге къарав булан башланды. Сонг Буйнакск район администрацияны башчысы Камил Изиевге сёз берилди. Ол эсгерген кюйде, Шихсайит Исаевични районну оьсювюн болдурмакъ учун этген къошуму гёрмекли. Ону къысматы яш наслу учун да бек таъсирли.


Шихсайитовланы атындан залгъа жыйылгъанланы алдына чыгъып Да­гъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов сёйледи.­


«Мени агъам Шихсайит Шихсайитов оьзюню намуслугъу ва тюзлюгю булан бизге уьлгю болуп токътай эди. Бизден де яшавгъа шолай янашывну талап эте эди. Агъам мени оьмюр, иш ёлларымны токъташывуна да бек таъсир этди. Ону гьар даим де билим ва сынав топлав булан къурулагъан алгъа талпыныву, гьар тюрлю ишлени яшавгъа чыгъармакъ учун оьзтёрече амалгъа гелеген гьаракаты да бола эди. Ол оьзюню гиччи ватанын кёп сюеген адам да дюр эди. Шихсайит Шихсайитовну эсделигин сакълай туруп, биз ол этген яхшы ишлени оьз къошумубуз булан артдырма тарыкъбыз», – деп эсгерди Хизри Шихсайитов.


Эсделик ахшамны барышында чыгъып сёйлеген Шихсайит Шихсайитовну уланы Мурат Шихсайитов Россияны Пачалыкъ Думасындан йиберилип гелген адрес кагъызны охуду.


«Ону заманны талаплары чыныкъдыргъан аты ва абурлу эсделиги респуб­ликадан тышда да сакъланажакъ», – деп эсгериле адрес кагъызда.


Шихсайит Исаевични гьакъында йылы сёз айтгъанланы арасында ону савунда таныгъан шаир Агьмат Жачаев, театр чалышывчу Айгум Айгумов, журналист Элина Петрова, алим Темирболат Алибеков, юрт хозяйство къуллукъну ветераны Иманшапи Амирханов ва Буйнакск шагьардагъы юрт хозяйство коллежни директору Рашит Аташев де бар эди.


Тындырыкълы гьазирленген эсделик ахшамны тамамлай туруп, Дагъыстанны ат къазангъан артисти Руслан Загьиров, Буглен орта школаны охувчулары, «Темирхан-Шура» халкъ хореография ансамбли, Буйнакск районну хору, «Джислам» вокал ансамбли де оьзлени программалары булан жыйылгъанланы разилигин къазанды.


 

Максим Эсенбиев.