Конкурсну утгъанлар иш булан таъмин этиле

Конкурсну утгъанлар иш булан таъмин этиле         
         «Мени Дагъыстаным» деген конкурсда алдынлы ерлеге ес болгъанлар пачалыкъ гьакимият ишлеге алына. Конкурсда ортакъчылыкъ этгенлени санаву 6 мингден артыкъ болгъан.

Сайланып битгенде, олардан 54 адам къалгъан. 23-вюне ёлбашчылыкъ къуллукълар тапшурулгъан. Къалгъанлары да ишлерсиз къалмажакъ. О гьакъда Дагъыстан Республиканы Башчысы июн айны биринде, оьрде эсгерилген конкурсну алдынлылары булан оьтгерген ёлугъувунда да айтгъан.


Шо ёлугъувда Дагъыстан Республиканы Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны пачалыкъ къуллукълагъа, кадрлагъа ва пачалыкъ савгъатлагъа къарайгъан управлениесини начальниги Артур Исрапилов эсгергени йимик, конкурсда алдынлы ерлени алгъанлар, гьар тюрлю тармакъларда оьзлени касбу билим гьаракаты булан оьр гьасиллер гёрсетме бажаргъан. Оланы бирлерин пачалыкъ къурумланы ёлбашчыларыны заместителлери этип ишге алмагъа гёз алгъа тутулгъан.


Дагъыстан Республиканы Башчысы Владимир Васильев билдирген кюйде, пачалыкъ къуллукъларда чалышагъан ёлбашчыны иши тынч болмай. Бугюн республикагъа касбу янындан гьазирлиги бар ёлбашчылар етишмей.


Ёлугъувну вакътисинде Магьачкъала шагьарны администрациясында, Топуракъ ва мюлк аралыкъланы министерлигинде де кадрлар етишмейгенлиги эсгерилген.