Инчесаният школаны 60 йыллыгъы


            А-П.Салаватовну атындагъы Къумукъ музыкалы-драма театрны бинасында Магьачкъаладагъы яшлар учунгъу 2 номерли инчесаният школа иш гёрегенли 60 йыл битегенликге байлавлу юбилей яратывчулукъ ахшамы оьтгерилген. Онда Магьачкъала шагьарны администрациясыны башчысыны заместители Запир Алхасов, тахшагьарыбызны маданият управлениесини башчысы Фарид Абалаев, республиканы маданият министрини заместителлери Марита Мугьадова ва Мурат Гьажиев, оьзге жаваплы къуллукъчулар, инчесаниятны тармагъында чалышагъан къуллукъчулар ортакъчылыкъ этген.Театрны фойесинде сурат этивде иштагьлыгъы булангъылагъа мастер-класлар оьтгерилген. Уллу стендде школаны охувчулары гьар тюрлю халкъара, Бютюнроссия ва республика конкурсларда ортакъчылыкъ этип, алдынлы ерлени алгъанда берилген кубоклар, грамоталар, дипломлар ерлешдирилген.


Байрам программаны школаны хореография бёлюгюню охувчуларыны «Кавказны яшлары» деген ансамбли бек арив бийив булан башлай. Магьачкъала шагьарны башчысыны атындан школаны коллективине къутлав сёзлер булан З.Алхасов сёйлей туруп, йылдан-йылгъа охувчуланы касбу бажарывлугъу артагъанны ва республиканы маданият яшавуна олар гёрмекли къошум этегенни айтгъан. Ф.Абалаев школаны ёлбашчыларын ва коллективни юбилейи булан къутлай туруп, маданият ва инчесаният булан машгъулланы республиканы оьсювюн ва ярыкъ гележекни болдурувда аслам къошуму барны айта. Охувчулар гьар тюрлю халкъара фестивалларда алдынлы ерлени алып гелегенликде олагъа дарс береген, уьйретеген муаллимлени айрыча къошуму барны айта туруп, олагъа баракалла билдирген.


Магьачкъаланы администрациясыны вакиллери школаны директору Мухсин Камаловгъа ва дарс беривчюлеге республиканы маданият министерлигини, маданият къуллукъчуланы профсоюзуну, республиканы композиторларыны союзуну атындан гьюрметлев грамоталар ва баракалла билдиреген кагъызлар тапшургъан.


Байрам школаны охувчуларыны концерт программасы булан узатылгъан. Охувчу яшлар классика, халкъ, эстрада, джаз макъамланы концертин гёрсетип, жыйылгъанланы харс урувларын къазангъан.

 

Бизин мухбирибиз.


Суратда: охувчулар йырлай.