Сынавлу муаллим

Главная страница » Сынавлу муаллим

Мен оьзюню гьакъында язагъан Зугьра Давутовна Магьтиева белгили къумукъ юрту Къарабудагъгентде тувгъан. Зугьраны атасы Давут Давутович бугюнлерде сав болгъан буса, оьзю тарбиялагъан, оьсдюрген, билим берген къызы булан оьктем болажакъ эди.

Зугьра оьзюню тенглилери булан 1986-нчы йылда юртдагъы орта школаны тамамлагъан сонг Дагъыстан пачалыкъ педагогика институтну биология ва химия дарсланы юрютеген муаллимлени гьазирлейген факультетине охума тюше ва бу факультетни 1991-нчи йылда яхшы къыйматлар булан тамамлай. Институтну тамамлагъан сонг Къарабудагъгент районну билим берив управлениесини сиптечилиги булан Аданакъ юртну орта школасында бир йыл чалыша.

Зугьра Давутовнаны 1992-нчи йылда билимлерин камиллешдирмек учун ДГПУ-ну янында иш гёреген психологланы гьазирлейген курслагъа охума йибере. Бир йыл эсгерилген курсларда охугъан сонг Каспийск шагьардагъы поликлиникада психологну касбусунда чалыша.

Зугьра Магьтиева, къысмат буюруп, агьлюсю булан Къакъашура юртгъа гёче ва юртну 1 номерли орта школасында директорну тарбиялав ишлени юрютюген заместители ва химия дарслардан муаллим гьисапда ишлеме башлай. Арадан кёп заман да гетмейли, Зугьра Давутовнаны бажарывлугъун, гьаракатчылыгъын эс этип, школаны директору Равзанат Жаппаровна Нурутдинова билим берив тармакъгъа жаваплы оьзюню биринчи заместители этип белгилей.

Оьсюп гелеген яш наслуну адилликни, билим алывну ёлунда тарбияламакъ муаллимлени аслу борчу экенни бирдокъда эсден тайдырмагъа тюшмей. Биз оьзюню гьакъында хабарлайгъан Зугьра Давутовна да охувчу яшланы тарбиялавда ва олар теренден билим алсын учун бары бажарывлугъун ва гючюн салып чалыша.

Ол охувчу яшланы ата-аналары булан чакъ-чакъда ёлугъа, оьзю дарс береген химия ва биология дарсларда охувчуланы охувгъа иштагьландырмакъ учун тюрлю къайдаланы къоллай. Класдан тышда иш юрюте. Яшланы загьматны хадирин билмеге, элин, ватанын сюймеге уьйрете, къылыкълы, тарбиялы, гележекде халкъына пайдалы адамлар болуп оьссюн учун къаст этип чалыша. Гьар яшны бир хасияты болагъанны яхшы англайгъан муаллим, тарбиялавчу, олар булан илиякълы болуп, гёнгюллерин къомузну къылларыдай кюйлеме бажара.

Ол оьзюню иш ёлдашларыны, кёп йыллар ишлеп сынав топлагъан муаллимлени насигьатларына, пикруларына къулакъасып, оьзюне дарс алып юрюген. Зугьра Магьтиева ишлейген йылларыны ичинде ону дарсларын тергеме гелгенлер де ол дарс юрютеген къайдаланы теренден билегенине, охувчу яшлагъа терен ва мукъаятлы кюйде билимлер берегенине оьр багьа берип гелген.

Ол янгыз иш уьстюнде тюгюл, савлай юртда да абур, гьюрмет къазанма бажаргъан. Ону инг яхшы хасиятларыны бириси адамлыкъ деп айтар эдим. Башгъалагъа уьлгю болардай Зугьра Магьтиева къурдаш аралыкъланы юрютюп де биле. Уьлгюлю ожакъ насипли яшав къуруп, агьлюсю булан 3 авлетин тарбиялагъан ва оьсдюрген. Яшларыны уллусу Карина Саратов шагьардагъы медицина академияны 2-нчи курсунда охуй. Уланы Карим – школада 10-нчу класда, гиччи уланы Темирлан 3-нчю класда билим ала. Насип бу ожакъгъа иржайып бакъгъан деп айтсам, бир де къопдурув болмажакъ. Зугьра Давутовна Магьтиевагъа гележекде де ишинде уьстюнлюклер, насип ва савлукъ ёрайбыз.

С. Жамукъов,

Къакъашурада 1 номерли

орта школаны къошум

билим береген бёлюгюню методисти.