Пайдалы сипте чи дюр…

Главная страница » Пайдалы сипте чи дюр…
Тек, нетерсен, савлай уьлкеде йимик, бизин респуб­ликада да яшлар бавлары етишмей. Ачыкълашдырып айтгъанда, Дагъыстанда буссагьатгъы вакътиде мактап чагъына етишмеген гиччипавлар тарбияланагъан 697 идара бар. Олагъа гезикге токътагъан 3 йылдан 7 йыл чагъына ерли яшланы санаву буса – 54 минг.

Бизин республиканы янгыз Къарабудагъгент районун алып къойсакъ да, яшлар бавлары таманлыкъ этмейгени айрыча гьис этиле. Эсгерилген муниципал къурулувуну билим берив район управлениесини ёлбашчысыны орунбасары Алибек Къайырбеков билдирегени йимик, районну юртларында иш гёреген 16 яшлар бавуна 2174 гиччипав юрюй. Районну юртларында яшлар бавларына юрюмеге гезигин гёзлеп токътагъан гиччипавланы санаву буса 1800 мингге етише. Олай да шоларда ерлер булан таъмин этилмеге тюшеген 6 минг гиччипав бар экенин гьисапгъа алып сёйлесем, озокъда, о да аз санав тюгюл.

Мактап чагъына етмеген яшлар тарбияланагъан идараларда 2016-нчы йылгъа яшлар бавларына гезикге токътагъанлар болмагъа тюшмейгенин белгилейген Россияны Президентини указларын яшавгъа чыгъара туруп, 3 йылны ичинде эсгерилген районда янгы 8 яшлар бавуну бинасын къурмагъа гёз алгъа тутулгъанлыкъ шо идараларда тарбияланагъанланы санавун шайлы артдырмагъа имканлыкъ бережек. Тек алданокъ токъташдырылгъаны йимик, бу йыл районну юртларында, демек, Къарабудагъгентде, Манасгентде ва Губденде янгы яшлар бавлары ачылса да, бюс-бютюнлей гьал алышынмажагъы ачыкъ.

Нечик алай да, янгы яшлар бавлары къурула буса да, гьатта ватандашлагъа яшавлукъ уьйлерде гиччипавлар тарбияланагъан онгача иш гёреген идараланы ачмагъа ихтияр берилген буса да, Къарабудагъгент районда да, шолай савлай республикада да биз оьрде эсгерген санавланы ювукъ вакътини ичинде кемижегине инанмагъа къыйын. Неге тюгюл, барыбыз да билеген кюйде, тувагъан яшланы санаву йылдан-йылгъа артып тербей (оьмюрлю, насипли-талайлы болсунлар!!!)

Шондан сонг да, умуми кюйде алгъанда, яшлар бавларыны санаву кемисе тюгюл, артмай. Ерлерде муниципал пачалыкъ яшлар бавлары ачылса да, шо тармакъда иш гёреген кёбюсю ведомство идаралары ябыла. Шондан пайдаланып, яшлар бавларыны ёлбашчылары урушбатчылыкъгъа ёл бере. Авлети торайгъан сонг къайтып ишге чыкъмагъа умутлу жагьил аналагъа, яшлар бавуна арза язып гезикге токътагъан булан да, узакъ заман къарамайлы, кёбюсю гьалда акъча берип мурадына етишмеге тюшегени биревге де яшыртгъын тюгюл. Акъча булан да шо масъаланы чечмеге бажарылмаса, гиччипавну яшлар бавуна къабул этсин учун таныш чиновникге барып, ону шо идараланы ёлбашчысына телефон сёйлетсенг таманлыкъ этегенин де билмей тюгюлсюздюр.

Белгили кюйде, шо четим, дагъы озма ярамайгъан кюйде оьрчюген гьалгъа Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатипов Халкъ Жыйынына бу йыл малим этген оьзю­ню Чакъырыв кагъызында да тергев берди. Дейгеним, бугюнлерде республиканы Башчысыны тапшурувуна гёре мактап чагъына етишмеген гиччипавланы яшлар бавларына гезикге языв Интернетден таба gu. dagminobr. ru деген сайтда электрон къайдада юрюлмеге башлангъан. ДР-ни билим берив ва илму министерлигинде билдиреген кюйде, шо сайтда электрон къайдада ата-анасы авлетин тувгъан гюнюнден тутуп яшлар бавуна гезикге язмагъа бола.

Шолайлыкъда, гьакимлик къурумланы вакиллери яшлар бавларына гезикге токътагъанланы санавун мекенли кюйде билмеге, олай да ону алгъа барывуна тергев этмеге болажакъ. Шондан къайры да, олагъа мактап чагъына етишмеген яшлар тарбияланагъан идараланы ишин яхшылашдырмакъ учун къошум чараланы белгилемеге, чинкдеси, шо тармакъда урушбатчылыкъны, коррупцияны алдын алмагъа имкамлыкъ бережек деп къаравуллана.

Ата-анагъа да онгайлы, пайдалы сипте. Тек алдан берли, айтагъаным, советлени девюрюнден тутуп мердешленгенде йимик, оьр ёлбашчыланы сёйлевлерини айланасында къувун гётерип, сонг ишни яшавгъа чыгъармагъа тюшеген къурумлар гьакъыкъатда ону туварып къоймаса чы яхшы эди…

Н. БАЙБОЛАТОВ.