Новость на родном

Сорав – жавап:

– «Земский доктор» ва «Земский фельдшер» деген программалагъа гёре юртлагъа барып ишлеме рази, оьр яда орта билим алгъан медицина къуллукъчулагъа аслам акъчалар бериле дей. Шо хабар гертими ва оьлчевю нечакъыдыр? – Шолай программа ишлейгенли бир нече йыллар бола. Эгер де медицина къуллукъчу 5 йыл юртгъа барып ишлесе, врачлагъа – 1 миллион, фельдшерлеге, акушерлеге ва медсестралагъа...

Новость на родном

Рамазан ГЬАЖИМУРАТОВ: «Футболда оьрге элтеген канзилени экишерден оьтме бажарылмай»

Рамазан ГЬАЖИМУРАТОВ: «Футболда оьрге элтеген канзилени экишерден оьтме бажарылмай» Дагъыстанда яшёрюмлер аслу гьалда тутушуп ябушув булан машгъул бола. Минасы эндирейли Рамазан Гьажимуратов да яшлайын Хасавюртдагъы тутушуп ябушувну клубуна юрюп башлагъан. 4 йыллар шо спорт булан машгъул болгъан, тек айтардай натижагъа етишмеген. Шону учун да тутушуп ябушувну къойгъан. Ол оьзю айтагъан кюйде, мююш сакълап, сагъа къачан...

Новость на родном

Савгъат акъча – садагъагъа

Савгъат акъча – садагъагъа Белгили экени йимик, оьтген йылны ахырында Катарда футбол оюндан дюньяны чемпионаты оьтгерилди. Шо чемпионатны гьасиллерине гёре дёртюнчю ерге лайыкълы болгъан Мароккону жыйым командасына къуршалгъанланы эсгерилген уьлкени королю VI Магьаммат къабул этген. Тыш уьлкелени маълумат къураллары шо гьакъда билдире туруп, король футболистлер булан бирче оланы аналарын да къабул этгенин эсгере. Шону булан...

Новость на родном

Ата-анагъа яхшы болмакъны гьакъында

Аявлу дин къардашларыбыз, дюньяланы девлети, байлыгъы аталардыр. Гёзлерибизни ярыгъы, юрегибизни сёнмейген гюлю, ожакъларыбызны чырагъы, берекети, озокъда, аналардыр. Бизин ­дюньягъа чыгъаргъан, къысгъа гече къыркъ тамурдан сют берген, яхшыбыздан сююнеген, яманыбызгъа къайгъырагъан, авлетлери саялы жанын да, къанын да берме рази кимлердир? Озокъда аналар. Шо гьакъда да биле туруп, ата-ананы къарсалатмагъа, оланы гёнгюн бузмагъа ярармы?! Озокъда ярамас. Шо...

Новость на родном

Юреги булан гёре (Очерк)

Бугюнгю яшавда оьзлени ерин мекенли танглап, табып болмай, кемчиликлени гётермей, къысматны къыйынларына чыдамай даим кант этип юрюйген жагьил адамлагъа гьар абатда йимик ёлугъа турма тюше. Шолай кант этип юрюйгенлени авадан яны – санлары да молдан битген, жагьиллиги де мунаман деп турагъан уланлар. Оьзлеге къыйышывлу касбулар да табылмай, иш ерлер де ёкъ деп айтып, олар къолларын...

Новость на родном

Хамаматюртлу Али АСКЕРОВНУ насигьатлары…

Хамаматюртлу Али АСКЕРОВ­ янгыз Уллу Ватан давну ортакъчысы гьисапда тюгюл, сынавлу муаллим, терен гьакъыллы адам гьисапда савлай Бабаюрт районгъа белгили эди. Ол бугюн арабызда болмаса да, ону кёп санавдагъы къолъязывлары, къанатлы сёзлери, насигьатлары бугюн де оьсюп гелеген яш нас­лубузгъа пайдалы болажакъ деп гьисап этемен ва тюпде «Ёлдашны» охувчуларыны тергевюне Али Аскеров оьзюнден сонг къоюп гетген...

Новость на родном

Натижалар яман тюгюл

Къаягент райондагъы мухбирибиз Магьаммат­расул ИБРАГЬИМОВ «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиеде болгъан ва ону директору Магьамматшакир АЛИБЕКОВ булан ёлукъгъан. – Магьамматшакир Нажмутдинович, хозяйствогъа башчылыкъ этегенигиз – он экинчи йыл. Гетип барагъан 2022-нчи йылны натижаларына нечик къыймат бересиз? – Гертиден де, гьали 2022-нчи йылны гьасиллерин чыгъармагъа болабыз. Артдагъы йыллар биз аслу гьалда юзюмчюлюкге кёп тергев беребиз. Ону...

Новость на родном

Йылны башы, къышны ортасы

Къоллавчулар учун лап да тарыкълы сурсат малланы болдурмакъ муратда юрт хозяйство тармакъны къуллукъчулары йыл бою яллыкъ тапмай къайратлы кюйде загьмат тёге. Сабанчылар да, бавчулар да, юзюмчюлер де сыйлы борчларына намуслу кюйде янашагъаны разиликни тувдура. Шо гьакъда 2022-нчи йылда да гьар айда «Бахчада, бавда…» деген бетде авлакъ ишлени оьтгеривню болжалларына, низамына ва агротехника ишлеге байлавлу маълуматлар...

Новость на родном

Яшлыгъыны сокъмакъларын унутмай

Белгили къумукъ шаир ва журналист, Россияны язывчуларыны ва журналистлерини союзуну члени, Дагъыс­тан Республиканы маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу Жават Закавов 1952-нчи йылда Буйнакск районну Тёбен Къазаныш юртунда тувгъан. Ата юртну айланасындагъы авлакъларында болажакъ шаирни аягъы тиймеген бир абат ер де къалмагъандыр. Шаир яшдагъы сокъмакъларын, Инчени исси сувларында, бабиш балалардай сувдан чыкъмай сав язны оьтгереген яшлыгъын унутуп...

Новость на родном

Яш бёрюню таъсирли сынаву

Ата бёрю гьар заман баласына: «Вёре къоркъма, вёре къоркъма!» – деп бувара болгъан. Бала бёрю де бир де къоркъув билмейген кюйде оьсген. Уллу болгъан. Бир гюн о жагьил бёрюню атасыны атасы оьзлеге ча­къырып урушгъан: – Сен къоркъув билмейген затсан! Къоччакълыкъ – къоркъмайгъанлыкъ тюгюл! Шу барышынгда сен тузакъгъа тюшежексен! Энни сен къоркъувну да бил! – деген....