Новость на родном

Бизин футболистлер утду

Биринчи оюн Татарстанны тахшагьары Къазанны «Центральный» стадионунда оьтдю. Шо гюн Къазанда гючлю янгур явуп, Россияны жыйым командасыны якълавчуларыны кёплери стадионгъа гелип болмагъанлар. Гьатта янгурну гючлюсюне судья оюнну башланма тюшеген заманын бир гесек артгъа салма да борчлу болду. Футбол башланып, йигирма секунд да гетмей, «Анжини» алдынгъы оюнчусу Александр Кокорин Люксембургну къапусуна биринчи топну гийирди. Оюнну отуз...

Новость на родном

Хасавюртда дзюдону байрамы болду

    Хасавюртда дзюдо ябушувдан Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну эргишилени ва къатынгишилени арасында оьтгерилген ярышларында 205 спортсмен ортакъчылыкъ этген. Ярышлагъа 6 респуб­ликаны ва 1 крайны командалары гелген эди. Гьюрметли къонакъланы арасында Россияны ат къазангъан тренерлери Абдурагьим Элдерханов, Али Бекузаров, Гьабип Магьамматов, Магьаммат Емкужев, Олимпия оюнларда бронза медаллар къазангъан Гьасанби Таов ва Анатолий Ларюков бар эди. Ярышланы...

Новость на родном

Илмутдин Мирзабеков:

– Илмутдин Магьамматрасулович, сиз район больницагъа ёлбашчылыкъ этегенигиз онча кёп болмай, амма бу тармакъда янгы адам да тюгюлсюз. Кёп йылланы узагъында хирург болуп ишлеп гелгенсиз. Шо йылланы узагъында ишигизде, больницаны яшавунда алмашынывлар ва янгылыкълар болгъандыр. Шо гьакъда хабарлагъаныгъызны сюер эдик. – Гертиден де, мен савлукъ сакълав тармакъда чалышагъанлы 37 йыллар бола. Шо вакътини ичинде кёп...

Новость на родном

ЯШАВ

Яш замандагъы мени хоншум Мария Павловна уллу болгъанда, савлугъу осаллашып, оьзюне къарамагъа авлетлери де ёкъгъа гёре, къартланы уьюне (дом престарелых) барма борчлу болду. Мен де ону гёнгюн алма сююп, языкъсынып, ону-муну да алып, чакъда бир янына барагъан кююм бола. Бир гезик шолай къартланы уьюню абзарындагъы скамейкада Мария Павловна булан олтуруп лакъыр этип турагъанда, бир къатын...