Яш дзюдоистлени уьстюнлюклери

Главная страница » Яш дзюдоистлени уьстюнлюклери
Ярышларда Хасавюрт районну Къарланюртунда Арсланбек Мамаевни атындагъы спорт школаны (директору Арславдин Мамаев) яш дзюдоистлери бир биринчи, эки экинчи ва уьч уьчюнчю ерлени къазанып къайтгъан.

–Чемпион атны 25 кило авурлукъда къарланюртлу Мансур Биалиев къазанды. Экинчи савгъатланы спорт школаны Кёстек юртдагъы филиалындан 33 килода Жамал Вагьабов, 35 килода Исмайыл Далгьатов, уьчюнчю ерлени 29 килода Болат Азаев, 33 килода Хизри Алхаматов ва 35 килода Осман Дугужев къазангъанлар. Бизин спорт школаны яшлары булай уллу оьлчевдеги ярышларда ортакъчылыкъ этегени биринчи керен. Олар алты савгъатлы ерни къазанып, бизин сююндюрдюлер. Кёстекде ва Къарланюртда дзюдо булан машгъул болма сюегенлени санаву арта. Янгы йылда бизин яш дзюдоистлер Дагъыстанны чемпионатларында да уьстюнлюклер къазанар деп умут этебиз. Турнирге яшланы мени булан бирче тренер Руслан Алинчиев де гьазир этди, – деди Къарланюртдагъы спорт школаны тренери Магьаммат Къазакъов.

Команда булан ярышлагъа Къарлан­юрт администрацияны башчысы, оьзю де дзюдодан СССР-ни спортуну устасы Салев Мамаев баргъан ва кёмек де этген. Ону къастлыгъы булан дзюдону абуру гьали Хасавюрт районда да гётерилип тура. Ата юртунда ол Совет Союзну Игити Элмурза Жумагъуловну турнирлерин де оьтгермек учун кёп иш этген.

– Яш дзюдоистлеге чакъ-чакъда ярышлагъа барып ортакъчылыкъ этме герек бола. Ярышларда олар техникасын артдыралар ва сынав алалар. Дзюдо спортну бек арив журасы санала. Энниден сонг да бизин спорт школаны дзюдоистлерин ярышлагъа элтежекбиз. Заман гетип, бизин районну дзюдоистлери уллу ярышларда уьстюнлюклер къазанажагъына инанаман, – деди Салев Мамаев.

Измулла Гьажиев.

Суратда: савгъатлы ерлени къазангъан дзюдоистлер тренерлери булан.