Къырымлылар, хошгелдигиз Россиягъа!

Главная страница » Къырымлылар, хошгелдигиз Россиягъа!
Ватанын нечик сюйме герекни къырымлылар бизге гёрсетди. Уллу ва зор пачалыкъ Совет Союз тузулгъанда, къырымлылар уллу Ватаны – Россиягъа сюювню сакълап ва яш наслугъа сингдирме болгъан. Олар Украина салгъан дазулагъа ва тогъаслагъа да къарамайлы, оьзлени Россияны ватандашлары деп юреги булан гьис этип гелген.

Башына США да тюшюп, Европа бизин пачалыкъны Украинада ва Къырымда юрютеген политикасы, сайкимасала, тюз тюгюл деп айтмагъа къарай. Амма 16-нчы мартда Къырымда оьтгерилген референдум шо къаравланы герти гьал булан бир аралыгъы да ёкъну ачыкъ этди.

Референдум оьтгерилген ахшам Къырымны шагьарларында шатлыкълар уллу байрамгъа айлангъаны сав дюньягъа малим болду. Шо гюн шатлыкъ, сююнч булан янаша, гёзьяшлар да бар эди. Амма о гёзьяшлар сююнчню гёзьяшлары эди. Сююнчню гёзьяшларын Кремлни Екатерина залында халкъ сайлагъан Севастопольну шагьар башчысы Алексей Чалый башын салландырып яшырма къарайгъанны сав дюнья гёрдю. Къоччакълыкъны ва игитликни белгиси болгъан Севас­тополь бир де бандеровчуланы шагьары болмажакъ деп бизин Президент Владимир Путин сав дюньягъа ташдырып айтды.

Мен ва мени тенглилерим бизин уллу аталарыбызны къоччакълыгъына ва игитлигине амин болуп, олагъа абур да, сый да этип гелген наслуданбыз. Мени эки агъавум ватанын немис-фашист елевчюлерден азат этеген давларда къоччакъ кюйде ябушуп, жанларын бизин парахатлыгъыбыз ва аманлыгъыбыз учун къурбан этген. Бандера, Шухевич, Власов ва халкъны оьзге жаллатлары мени бир де игитлерим болмажакъ.

Украинада бугюнлер кимлер «хожайынлар» экенни фашистлерден кёп азап чекген Европаны халкълары яхшы англама герек эди. Амма Европа ва США сокъур да, сангырав да болуп, акъгъа къара, къарагъа акъ деп, радикал, фашист, миллетчи гючлени гьис этмей. Оланы Украинаны милли игитлерини сиягьына язмагъа алгъасай. Бизин пачалыкъгъа экономика ва политика якъдан къоркъувлар берсе де, амма Президент Путинни политикасын, тутгъан ёлун уьлкени ватандашлары якълай.

В. В. Путинни халкъ арада абуру гюн сайын артагъаны шогъар шагьатлыкъ эте. Тарихин унутгъан халкъны гележеги ёкъ деп негьакъ айтылмай. Эрте яда геч буса да, Украинаны ватандашлары «юхудан» уянып, ят радикал идеологияны къабул этмежек. Инанаман, Украинада герти патриотлар уьст болажакъ. Къырымлылар буса къысматын Россия булан байлагъан. Олар Ватанына къайтдылар. Россия да оланы къулач яйып къабул этди.

«Къырым – Россияны айырылмас бёлюгю», «Къырымлылар, биз сизин буланбыз!» деген чакъырывланы тюбюнде оьтгерилген Россияны шагьарларында митинглер шогъар шагьатлыкъ эте. Бизин къоччакълыкъны ва игитликни белгиси болгъан бирдагъы шагьарыбыз Ленинградны немис-фашистлер къамавгъа алгъанда, белгили къазах шаир Абай «Ленинградлылар – мени оьктемлигим!» – деп язгъан шиърусу эсиме гелди. Къырымлылар булан ругь ва юрек бирлигибизни билдирип: «Къырымлылар – мени оьктемлигим!» – деп айтмагъа сюемен. Нечик Ватанын сюйме герекге сиз бизге уьлгю гёрсетдигиз. Къырымлылар, бизин кёп миллетли ожагъыбызгъа – Россиягъа хошгелдигиз!

Бэлла Гьажигелдиева.