Тюшюмюн артдырма гьаракат эте

Главная страница » Тюшюмюн артдырма гьаракат эте
Совет гьукуматны вакътисинде райондагъы кёбюсю юртларда юзюмчюлюкге айрыча тергев бериле эди. Агрономия талап этеген кюйде, къуллукъ этилегени саялы, алынагъан тюшюм де гёрмекли эди. Янгыз Къарабудагъгентдеги «Танг» («Рассвет») совхозда 1800 гектар ерде юзюмлюклер бар эди.

Бугюн Къарабудагъгент СПК-да 62 гектар ерде тюгюл юзюм борла ёкъ.

Эсгерилген гектарлардагъы юзюмлюк­лер де адам гёрмеге ярайгъан даражада тюгюл. Къакъашурадагъы СПК-ланы, Гьели юртну СПК-сыны, Паравул юртдагъы СПК-ны юзюмлюклери де талам-такъыш болуп битди. Амма Къарабудагъгент юрт­ну касбучулары къургъан ООО «Герейтюз» агрофирма йылдан-йылгъа гюч ала туруп, бажарывлу касбучу Канзитдин Канзитдиновну ёлбашчылыгъы булан фирманы юзюмчюлери гёрмекли уьстюнлюклеге етишмеге бажардылар.

2004-нчю йылда юзюмчюлер 50 гектардагъы юзюмлюклерини гьар гектарындан 100 центнер гюнешли емиш алмагъа бажардылар. Шо йыл алгъан тюшюмню артдырмакъ муратда чалыша туруп, юзюмчюлер 2012-нчи йыл болгъунча гьар йыл бир гектардан 100–112 центнер юзюм алып турдулар. Амма 2012-нчи йылны къышыны сувукълары, оьзге хозяйстволагъа йимик, ООО «Герейтюз» фирманы юзюмлюклерине де бек зарал этди. Натижада 30 гектар ердеги юзюмлюклер гьисапдан тайды. Бизин оьз мухбирибиз ООО «Герейтюз» агрофирманы ёлбашчысы Канзитдин Канзитдинов булан ёлукъгъан ва ишине байлавлу лакъырлашыв оьтгерген. Тёбенде шо лакъырлашыв бериле.

– Канзитдин, сиз ёлбашчылыкъ этеген фирмагъа да сувукълар зарал этген. Къалгъан 20 гектар ердеги юзюмлюклени гьалы нечикдир?

– Озокъда, оьтген йыл да, бу йыл да юзюмлюклеге этилмеге герекли къуллукъланы гечикмейли заманында кютдюк. Аралыкъларын сюрдюк, зиянлы аврувлагъа къаршы уьч керен дарман урдукъ ва сугъардыкъ.

Юзюм борла – кёп къуллукъну сюеген оьсюмлюк. Эрте язбашдан башлап, тюшюмню къайтарып битгенче тюрлю-тюрлю увакъ ишлер де этиле. Агрофирмагъа, озокъда, йигирма гектар азлыкъ этегени белгили. Шо саялы алдагъы йыл 22 гектар ерге, бу йыл 30 гектар ерге борла салдыкъ.

– Юзюмлюклени азыкъландырмагъа да тюшедир чи.

– Азыкъландырывдан да хантав болмайбыз. Минерал кюйлевючлер мекенли багьа саялы, юзюмлюклени эки-уьч йылда бир керен ерли кюйлевючлер булан азыкъландырабыз.

Эгер минерал кюйлевючлени гючю бир йылгъа буса, ерли кюйлевючлени гючю уьч йылгъа таманлыкъ эте. Ерли кюйлевючлер учуз да токътай.– Кёбюсю ижарачылар, онгача хозяйстволар болдурулгъан юзюмюн сатмакъ учун инжинегенин айталар. Сиз нечик сатасыз? Къайда тапшурасыз?

– Бизин гьар йыл юзюмюбюзню гелип алагъан белгили адамларыбыз бар. Юзюмюбюзню сан янына да разилер. Алагъанлардан артыкъ къала буса, Москвагъа да элтип сатабыз.

– Канзитдин, юзюмлюклерде загьмат тёгеген ишчилеригиз юзюмлюклени сырын билеген адамлармы?

– Бизин ишчилерибиз юзюм борланы сырын билеген адамлар. Гьар йыл шо бир адамлар геле. Гьали болгъунча агрофирмада 50 адам ишлей эди. Гьали юзюмлюк­лерибизни гектарлары кемигенде, бизде ишлейген 20 ишчи бар. Тарыкълы болса, олагъа кёмек этмеге болагъан касбучуларыбыз да бар.

Озокъда, иш заманында башлансын учун ишчилени гелтирмеге, етишдирмеге гьаракат этебиз. Ишчиге загьмат тёкмеге имканлыкъ бермек учун гьаракат этмеге биз борчлубуз.

– Баянлыгъыгъыз учун сизге баракалла.

– Сизге де баракалла.

Язгъан М.Османов.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля