Алдынлы къайдаланы къоллама герек!

Главная страница » Алдынлы къайдаланы къоллама герек!
Гьечден геч де къолай дегенлей, шону гьисапгъа алып, бизин республикабызны юрт хозяйство касбучулары, мал болдурувчулары гьар тюрлю оьлчевлерде оьтгерилеген ярмакюлерде, выставкаларда, конкурсларда ва генгешлерде ортакъчылыкъ этегени мердешге айлана геле.

2014-нчю йылны февраль айыны 2-нчи жумасыны гюнлеринде Москвада Бютюнроссия выставка центрында халкъара оьлчевюндеги «АгроФарм – 2014» деген выс­тавка оьтгерилди. Ону ортакъчылары мунда ортагъа чыгъарылгъан гьайванчылыкъ тармакъда къолланагъан алдынлы къайдалар-технологиялар ва Россияда жынслы гьайванланы оьсдюрювню масъалалары-ёллары булан ювукъдан таныш болду. Выставкада 29 тыш пачалыкъны ва шолай да Россияны 27 регионундан гелген вакиллери ортакъчылыгъын болдурду ва выставкагъа салынгъан 400 тюрлю мал булан таныш болду.

Дагъыстанны делегациясы башында ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители Шарип Шарипов булан бирче выставканы оьлчевюнде оьтгерилген Россияда сют болдурув булан машгъул болагъанланы милли союзуну V-нчи съездинде де ортакъчылыкъ этди. Съездни Россияны Гьукуматыны Председателини заместители Аркадий Дворкович ачгъаны ва юрютгени гьакъда эсгере туруп, Шарип Исмайылович тахшагьардан къайтывунда республикабызны маълумат къуралларыны вакиллерине шулай къысгъаракъ маълумат берди.

– Гьайванчылыкъны асувлугъун артдырмакъ учун емлер йыл сайын багьа олтурагъаны гьакъда генг кюйде гьакълашыв болду, – деди ол. – Шону гьисапгъа алып, 2013-нчю йылда федеральный бюджетден берилген акъча маяланы уьстюне дагъы да 15 миллиард манатны оьлчевюнде къошум харж берилген. Шону булан дазуланмайлы, гележекде де сют болдурув булан машгъул болагъанланы иштагьландырмакъ муратда дагъы да 15 йыл федеральный хазнадан таба алынып пачалыкъ кредитлени процентлерин енгиллешдиреген субсидиялар къолланажакъ.

ДР-ни вице-премьери англатыв берген кююнде, съездде Россияда сют болдурув тармакъны оьсдюрювге байлавлу болуп 2020-нчы йылгъа ерли хас программа да арагъа салынып ойлашылгъан.

Шону натижасында халкъ учун лап да тарыкълы тармакъны асувлугъун артдырывгъа байлавлу генг кюйде гьакълашыв юрюлген. Неге тюгюл, бугюн бизин уьлкебизде таза сютден болдурулагъан акъкъатыкъланы оьлчевлери ва сан яны къоллавчуланы – алывчуланы рази къалдырмай.

Дагъыстанда сют болдурув тармакъны асувлугъун артдырыв агропромышленный тармакъны оьсдюрюв булан тыгъыс кюйде байлавлу. «АПК-ны асувлугъун артдырывну гьакъындагъы» проектинде сют болдурув булан машгъул болагъанланы иштагьландырывгъа Дагъыстанда да гележекде айрыча агьамият берилежеги шекликни тувдурмай. Шону учун гьайванчылыкъ тармакъны модернлешдирив ва шолай да жынслашдырыв ишлени камиллешдирив булан янаша алынагъан продукцияны оьлчевлерин ва сан янын къолайлашдырма умут этиле.

Белгили болгъаны йимик, эсгерилген халкъара выс­тавкада ва съездни ишинде «Дагсельхозмелиоводстрой» деген бюджет идараны директору Залкип Къурбанов, Къызларда Урицкийни атындагъы эт комбинатны башчысы Нурудин Омаров, Хасавюрт райондагъы «Вымпел – 2002» деген ихтиярлары дазуландырылгъан акционер жамиятны башчысы Вазир Боташев, «Батыр» деген СПК-ны къуш фабригини башчысы Аштар Батыров ва оьзге ёлдашлар ортакъчылыгъын болдургъан ва халкъара выс­тавканы оьлчевюнде юрюлген генгешлерде оьз пикруларын аян этген.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля