Уьстюнлюкге багъышлана

«Алдынлыланы гьаракаты»деген Бютюнроссия бирлешивге къуршал-гъанлар учун бугюнлерде савлай уьлкени оьлчевюнде «Уьстюнлюкню  терезелери – 2024» деген чара юрюлюп тура.

9-нчу Майда  Уллу Уьстюнлюкню гюнюне багъышланып оьтгерилеген шо чарагъа Буглендеги орта школада билим алагъан яшлар да къуршалгъан. Олар эсгерилген охув ожакъны терезелерин шо тархгъа байлавлу оьзлер этген ренкли суратлар булан безеген.

Оьтгерилеген чараны сиптечилерини сёзлерине гёре, о торайып гелеген нас­луну вакиллерине Уллу Ватан давну тарихин уьйренивге иштагьландырывуна, олай да игитлени эсделигине гьюрмет этивге  болушлукъ этежек деп къаравуллана. Буйнакск районну билим берив управление­сини Telegram-каналында шо гьакъда билдирилген.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ.