Касбусуна амин Анварбек

Главная страница » Касбусуна амин Анварбек
Топуракъда ишлеме гьасирет, агроном касбугъа ес болма сюеген улан юрт школаны битдирген сонг, Дербент шагьардагъы юрт хозяйство техникумгъа охумагъа тюше. Шо охув идараны ол оьр къыйматлар булан 1959-нчу йылда битдире. Яш касбучуну Хасавюрт районгъа ишге бакъдыра. Мунда Анварбек Токъболатовну райондагъы «Хасавюрт» деген юзюмчюлюк совхозгъа йибере. Хозяйствону администрациясы яш агрономну охув шагьатнамасы булан таныш болгъан сонг, совхозну юзюмчюлюк бригадасына ёлбашчы этип белгилей.

Ишлеме башлап, экинчи йылынданокъ, Анварбек оьзюню билимин камиллешдирмек учун, Магьачкъаладагъы Дагъыстан пачалыкъ юрт хозяйство институтну агрономия факультетине заочно охума тюше. Ол охувун орталап турагъан вакътиде, совхозну администрациясыны янындан инамлыкъ къазангъан бажарывлу касбучуну дагъы да жаваплы ишге чыгъара. Ол лабораторияны старший агроному бола. Кёп къалмай бажарывлу жагь уланны совхозну лап да уллу ва къыйын тармагъы болагъан биринчи бёлюкню башчысы этип белгилей. Ол оьзюне талаплы йимик, ишчилеге де талаплы бола.

Анварбек Токъболатов башын тутгъандан берли бёлюкню коллективини ишлери бир нечакъы алгъа гете. Шо йыл бу башчылыкъ этеген коллектив совхозну ичинде юрюлеген социалист ярышда алдынлыкъны къазана.Бригадир ва ол башчылыкъ этеген коллектив совхозну администрациясыны янындан гьюрметлев белгилер ва акъча савгъатлар булан иштагьландырыла, бёлюкню алдынлыларыны суратлары совхозну гьюрметлев такътасын безей.

Анварбек Насирович совхозда ишлейген вакътини ичинде аслам сынав да топлай, коллективни яхшы таный, коллектив муну ишлейген кююн де ушата, Анварбек оланы арасында абур, сый, гьюрмет къазана. Совхозда уьч йыл ишлеген сонг, 1962-нчи йылда яш специалистни коммунист партияны сыдыраларына да къабул эте. Шо девюрде ким-ким де яда кимни де партиягъа да алмай эди, огъар тюшмеге де бек къыйын болгъан. Анварбек Токъболатов ону ал сыдыраларында болуп, загьмат тёгюп чалышгъан, жамият ишлерде активлигин гёрсетге. Ону гьаракатын оьр даражада къыйматлап, огъар Загьмат Къызыл байракъ ордени тапшурула.

А. Токъболатов партияны райкомуну таклифи булан 1970-нчи йылда «Хасавюрт» деген юзюмчюлюк совхозну баш агроному этилип белгилене. Совхозну ишлери да­гъыдан-дагъы да алгъа бара. Совхоз районда чы нечик де, гьатта республикада да алда барагъанланы сыдырасына къошула

Бу хозяйствону кюрчюсюнде район, республика оьлчевлерде генгешлер-жы­йынлар оьтгериле, оьзгелер бу совхозну юзюмчюлерини сынавун уьйрене.

Шолайлыкъда ишлей туруп, 1984-нчю йыл етише. Шо йыл партияны Хасавюрт райкомуну бюросуну къарары булан Анварбек Токъболатов РАПО-ну баш агроному болуп иш башлай. Районну агрономия къуллугъун билеген, англайгъан специалист башын тутмаса, хозяйстволардагъы ишни алгъа элтме бек къыйын болагъанын англап, районну башчылары тюз къарар чыгъара.

Юрт хозяйствогъа тергев осаллашгъан вакътилерде кёп-кёп хозяйстволаны иши гётек гетме башлай. Баш касбучу айтгъангъа тынгламай, ерли гьакимлер оьзлер сюйгенни этеген заман геле. Натижада, юрт хозяйствогъа заманында айынмасдай зарал бола. 1990-нчы йылда Анварбек Токъболатов оьсюмлюклени якълайгъан районара бирлешивню баш агроному этилип бакъдырыла.

1996-нчы йылда чагъына гёре ол пенсиягъа чыгъа, тек ишлеп уьйренген адам ишсиз туруп болмай. Анварбек Насировични Москва пачалыкъ университетни Магьачкъаладагъы филиалына ишге чакъыра. Онда ол дарс беривчю – методист гьисапда чалыша.

Анварбек Токъболатов къайсы тармакъда чалышса да, таза намусу булан, къаны-жаны булан дегенлей ишине исси янашгъан адам. Ол яшлай ишге чыныкъгъан адам гьисапда тынч туруп болмай.

Анвар Насирович оьзюню кёп йылланы узагъында тёкген къайратлы загьматы учун кёп керенлер партияны райкомуну, «Дагвино» бирлешивню янындан гьюрметлев грамоталар, акъча савгъатлар булан савгъатлангъан. Ол ВДНХ-ны ортакъчысы да болгъан.

– Анварбек Насирович, сизин учун яшавугъузда лап да эсигизде къалгъан сыйлы агьвалат къайсы йылда болгъан? – деп сорайбыз огъар.

– Мени учун 1966-нчы йыл лап да берекетли йыл болду деп гьисаплайман. Шо йыл мен юрт хозяйство институтну битдирип, диплом алдым, шо йыл агьлюге улан тувду. Шо йыл орден алдым, гьали яшап турагъан абзарны алдым, гьасили, шо йыл гележек яшавума кюрчю салдым, – деп жаваплана ол.

Анварбек Насирович герти загьматчыдан къайры да, татывлу ва берекетли агьлюню башы да дюр. Ол агьлюсю Яха да булан бирге эки улан ва бир къыз авлет оьс­дюрюп, яхшы тарбия ва билимлер берме де бажаргъан.

Бугюн ата-ана авлетлеринден ва оланы да авлетлеринден сююнюп яшай. Олар барысы да тюз ёллагъа тюшген, яшавда гьариси оьз ерин тапгъанлар. Заман-заман телефон сёйлеп, къартланы гёнгюн ала, гьалын-кююн, савлугъун сорай болалар. Яшланы насиби – ата-ананы насиби деп негьакъ айтылмай. Авлетлери загьмат ёлну танглагъангъа, элине пайдалы болуп оьсгенине ата-ана бек сююне.

Анварбек Насировични агьлюсю Яха 40 йыллагъа ювукъ шагьарда халкъны социал якъдан якълайгъан управлениени баш касбучусу болуп ишлеген. Токъболатовланы агьлюсю оьз загьматы ва уьлгюсю булан яшагъан. Тарбия агьлюден башланма герекни, шону булан элин сюеген ватандашлар оьсдюрме болагъанны исбат этген. Гьалиги вакътиде шо да – кёп уллу жаваплыкъ.Г. КЪОНАКЪБИЕВ.


Суратда: Анвар ТОКЪБОЛАТОВ авлетини авлети булан.