Антына амин

Главная страница » Антына амин
Янгы Къумукъда яшайгъан Биярслан Адиев бизин редакциягъа йиберген оьзюню кагъызында Разият Гьажиевнаны атына исси ва лайыкълы сёзлер яза. Ачыкълыгъы ва тергевлюгю, кёмек этме гьасиретлиги ва жаны авруйгъаны учун огъар гьакъ юрегинден баракалласын эсгере.

Кагъызны язгъан адам булан бетге-бет ёлугъуп, бизге ону булан лакъыр юрютме бажарылмады. Ол Разият Гьажиевнаны ва район администрацияны башчысыны заместители Гьажимурат Ражбутдиновну кёмегини ва гьайлы янашывуну яхшылы­гъындан савлугъуна къаратма деп Моск­вагъа гетип табулду.

Поликлиникада Разият Гьажиевнагъа къуллугъу болуп гелген аврувлар бир заманда да кемимей. Лакъыр эте туруп, Разият Гьажиевна олар учун умутлу Асхар тавну орнун тутагъанны англайман. Рагьмулу, исси къараву, илиякълы иржайыву, таъсирли ва йымышакъ тавушу булан ол къуллугъу болуп гелген адамны оьзюне исиндирип, ирия этип къоя.

– Оьзюмню гьакъымда сизге не айтагъанымны да билмеймен, – дей ол сабур-саламат кююнде. – Мени атам-анам Буглен юртлулар. Мен простой агьлюде оьсгенмен. Юрт школаны битдирип, оьр охув ожакъны тыш тиллени уьйретеген факультетине тюшемен деп ойлашып турагъанда, атам-анам сёз къошуп, документлеримни мединститутгъа бердим. Башлапгъы вакътиде нечакъы да къыйын тие эди. Юрегим врачны касбусун къабул этме сюймей болгъан буса ярай. Аста-аста врачны касбусуну сырларына тюшюндюм, ону тарыкълыгъын англадым. Мени уьс­тюме тюшюп, касбу танглавда тюз ёлгъа салгъан атам-анама разилигимни айта тураман.

Заман гете туруп, онкология аврувгъа тарыгъанланы аврувун тюз токъташдырып, сав этив ёлланы, къайдаланы танг­лавда терен билимлер булан бирге исси, илиякълы сёзню де уллу таъсири баргъа тюшюндюм. Бизин ишибизде аслу зат аврувну врачны сёзлерине инанмакълы­гъыдыр. Аврувлар булангъы аралыгъымны бир заманда да уьзмегенмен, оланы гьалын-кююн сорай боламан, таклифлеримни айтаман. Онкология авруву барланы сав этив узакъ заман юрюлегенни айта турма да тюшмейдир.

Мени иш кабинетиме бу яш чагъындагъы бир улан гирип гелгенде, огъар айрыча жаным авруп янашгъанымны гьали буссагьатда да гьис этемен. Огъар 30 йыл бола тура буса да, гёзюме кёмексиз яш йимик гёрюндю. Биярслан агъавуну агьлюсюнде оьсген, тарбиялангъан. Оьзюне яшавлукъ этме амал излеп, гьар тюрлю къурулушларда ишлеп тургъан ва иш уьстюнде гюч болуп, аягъын яман авуртдургъан. Ахтарып къарагъанда, огъар талав къабунгъаны аян этиле. О буса бек хатирсиз аврув. О аврувну янгы башланып турагъан вакътисинде билип, сав этме къарамакъны бек уллу маънасы бар, – деп узата лакъырын Разият Гьажиевна.

Биярслангъа къабунгъан аврувну намарт хасиятларын яхшы билеген Разият Гьажиевна, оьзю башына тюшюп, огъар кёмек къолун узата, Буйнакск район администрацияны башчысыны заместители Гь. Ражбутдиновну гьаракаты булан огъар савлугъуна гьавайын къаратмакъ учун ёллар ахтаралар.

Гьар яшгъа жаны авруйгъан ана гьисапда ол Биярсланны къысматына баш къошуп, оьзюню къолундан гелеген кёмекни этмеге алгъасай. Ол сав болуп аякъгъа туражагъына гьакъ юрегинден инана.

Бизин лакъырыбыз онча узакъ заман юрюлмесе де, Разият Гьажиевнаны исси сёзлери, иржайыву, ярыкъ келпети гьали де мени гёз алдымда. Шулай асил, саламат, берекети бетине чыгъып гёрюнеген адамлар арабызда яшайгъаны нечик яхшыдыр!К. КАЗИМОВ.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля