Жаваплыкъны гьис этип чалышалар

. 1933-нчю йылдан 1937-нчи йыл болгъунча больницаны баш врачы болуп Донсков деген доктор ишлеген. Ондан къайры, больницада аврувланы сав этмек учун къуршалгъан дагъы да бир врач, бир акушерка, 7 медсестра болгъан. Гьали буса, арадан 84 йыл гетгенде, мунда ишлейген докторланы санаву – 406, медсестралар 1500 адам бар. Хасавюрт шагьар больница Д­агъыстан Республикада инг уллу больницаланы бириси гьисаплана.

Гьали больницада 825 аврув ятмагъа бола, тек аврувлар кёп экени саялы, ты­гъыс болса да, дагъы да аврувлар къабул этиле. Больницаны баш врачы айтгъан кюйде, мунда ятып кёмек алагъан аврувлар 900 – 920 адамдан кем болмай. Терапия, травмотология, урология, хирургия бёлюклер инг уллулары деп санала. Бёлюклени бешисини районара деген аты бар. Олар Хасавюрт, Новолак, Гумбет, Бабаюрт, Къазбек ра­йонланы да халкъларыны къуллукъларын кюте. Гетген йыл «гравитационная хирургия» деген бирдагъы бир бёлюк ачылгъан. Кёп багьалы аппаратуралары булангъы, бюйреклери авруйгъанлагъа кёмек этеген ер. Къанны тазалай.

Больницаны территориясында, аслу корпусну алдында, адамны савлугъун болдурмакъ учунгъу медицинаны бугюнгю талаплары гёз алгъа тутулуп, янгы перинатальный центр къурулгъан. Ону бинасы, гертилей де, бек уллу ва арив. Центрда яшгъа авур къатынланы савлугъун беклешдирмекден къайры, янгы тувгъан яшланы савлугъуна да мекенли янашып къарайлар.

Больницаны баш врачы, Дагъыстан Республиканы ат къазангъан врачы Завур Ханакъаев бизин булан этген лакъырда, гетген йыл яшавгъа чыгъаргъан ишлени эсгере туруп, сёзюн шо янгы перинатальный центрдан башлады. Гетген йыл Хасавюрт больницаны докторлары, мед­сестралары, «диспансеризация» къуллукъну яшавгъа чыгъара туруп, шагьарны ичиндеги 28 минг адамны савлугъун тергеген. Бу йыл дагъы да 22 минг адамны тергемеге гёз алгъа тутулгъан.

Больницаны кёп бёлюклерини арасында яшланы хирургия бёлюгю инг яхшы иш гёрегенлерини бириси деп санала. О 1973-нчю йыл ачылгъан. Бу бёлюкню биринчи заведующийи болуп Дагъыстанны ат къазангъан врачы  Малик Агъаевич Абу­къов 6 йыл ишлеген. Сонг о къуллукъну 1979-нчу йылдан 2008-нчи йыл болгъунча Дагъыс­танны ат къазангъан врачы Магьаммат Идрисович Расулов кютген. 2008-нчи йылдан берли шо къуллукъну Батыр Гьажиакъаевич Гьамзатов юрюте. Ол бу больницада яшлагъа операциялар этегенли 30 йылдан къолай бола. Ишин мекенли кютеген бажарывлу касбучу.

Батыр Гьамзатов – Дагъыстан Респуб­ликаны ат къазангъан врачы, Гипократны ордени булан савгъатлангъан. Мен Батыргъа уллулагъа къыйынмы операция этме яда гиччи яшлагъа къыйынмы деп сора­гъан эдим. Ол булай жавап берди:

– Операция этмеге уллугъа да, гиччиге де, не башгъа, тынч болмай. Неге тюгюл, бир адамны жаны сени билимингден де, къолларынгдан да гьасил бола. Бажарсанг – кёмек, бажармасанг – къайгъы. Яшланы къаркъаралары да гиччи, назик бола. Оланы гесме де, тикме де тынч тюгюл. Инг де четими – олар уллулар йимик авруйгъан ерин ачыкъ этип айтып билмейгени. Йылап тура, англатып болмай…

Бизин республиканы больницаларында, яшлагъа операциялар этеген булай бёлюк­лер Магьачкъалада, Дербентде тюгюл эсе, дагъы шагьарларда, районларда ёкъ. Оьзге районланы айтмагъанда, янгыз Хасавюрт шагьарда 40 мингге ювукъ яш бар. Районда да яшланы санаву 50 мингге ювукъ.

Больницаны къуллукъчулары гюн сайын, оьзюню халкъ учун этеген къуллугъун камиллешдирме де, мекенлешдирме де герек экенин эсинден тайдырмай. Бу уллу коллективге биз гележекде кёп яхшылыкълар ёрайбыз. Гёз алгъа тутгъан муратларыгъыз яшавгъа чыкъмагъа насип болсун. Кёп миллетли коллективде, ич арада дослукъ, татывлукъ сёнмесин, берекет кемимесин.

 

Набиюлла Магьамматов.

Суратда: (оьрде) больницаны баш врачы Заур Гьанакъаев; яшланы хирургу Батыр Гьамзатов операцияны вакътисинде.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля