“Таллыкъда” ишлер къыставуллу

“Таллыкъда” ишлер къыставуллу        Республиканы оьзге бойларында йимик, бу гюнлерде Къаягент районну авлакъларында да гюзлюк будайланы къайтарыв кампания гюч ала. Гюзлюклер мунда 5305 гектарда ерлешген. Районну хозяйстволарында гюзлюклени тюшюмюн тас этивсюз белгиленген болжалларда къайтармакъ муратда мекенли гьазирлик гёрюлген.


Гюзлюклер аслу гьалда «Каспий», «Оьтемиш», «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиелени (ГУП) авлакъларында оьсдюрюлген. Кампанияны районну ичинде «Каспий» деген пачалыкъ унитар предприятие биринчилерден башлагъан. Июнну 22-синде бу ишге «Къаягент» ГУП-ну авлакъчылары да гиришди.


Биз «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиени «Таллыкъ» деген авлагъына етишгенде сагьат 12-ден айлангъан эди. Тюшашгъа къайтмагъа заман ювукълашса да, авлакъчылар иш уьстде табылдылар. Орувгъа къуршалгъан СК-5 деген комбайнланы тавушлары эшитиле. Чанг ёлну ари бетинде буса гючлю тракторлар К-700 ва Т-150 пырыллап топуракъны терен харш этип сюре туруп гёрюндю. Къысгъача айтгъанда, иш къайнай.


– Заман алгъасата. Артдагъы гюнлер шулай гьаракатдабыз. Тюшюмню тас этивсюз къайтармакъ учун токътавсуз ишлемеге тюше, – дей бизин булангъы лакъырында авлакъчылыкъ бригаданы башчысы Мурат Багьандов. – Чакъ бир кюйде турмай, алышына. Иссини- арты булан янгурлар да бола. Шону учун алгъасама тарыкъ. Сонг да, техника эсгиленген. Даим ярашдырмагъа тюше.


Бригадирни айтывуна гёре, эртенокъ башлангъан иш гюн къарангы болгъан сонг тамамлана. Бизин булан авлакъгъа гелген «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиени директору Магьамматшакир Алибеков авлакъчыланы, оланы ёлбашчысы Мурат Багьандовну ишине разилигин билдирди.


– Директорну къуллукъларын кютегеним 8 йыл бола, – дей ол. – Гюзлюклени тюшюмюн къайтарывну барышы бу йыл яман тюгюл. Сонг да, сиз гёресиз, орувну арты булан топуракълар сюрюле. Бу ишлер Муратны сиптеси булан башлангъан ва оьтгериле.


Трактористлер Руслан Захаев ва Иса Багьандов оьзлени «К-700» ва «Т-150» тракторлары булан бугюнге 101 гектар ерни сюрмеге бажаргъан. Олар ургъагъа къоюлгъан дагъы да 50 гектарны янгыдан сюрюп, гележек чачывгъа гьазирлеген.


– Бу йылгъы гюзлюклерибизни майданын гелеген йыл 600 гектаргъа чыгъармагъа къастыбыз бар, – дей М.Алибеков.


Биз сёйлей туруп, Русланны атасы Ш. Захаев ашлыкъдан толгъан «Газ-53» маркалы машини булан инныргъа ёл чыкъды. Ону ерине самосвал «КамАЗ» машин гелип токътады. Ишлени барышы бираз аста болгъандан пайдаланып, комбайнёрланы ягъына гелебиз. Басир Магьамматов – шоланы бириси. Ол гюзлюклени къайтарыв кампанияда гьар йыл ортакъчылыкъ эте.


–Гюнде 10-15 гектарны орабыз, – дей ол бизин булангъы лакъырында. – Гюзлюклени тюшюмю алдагъы йыллардан эсе яман тюгюл. 20-22 центнерлеге чыгъар деп умут этебиз. Гьали аслу борчубуз – токътавсуз ишлеп, тюшюмню тас этивсюз къайтармакъ. Шону учун онгайлы шартлар да болдурулгъан Орувну арты булан тракторист Бийгиши Бийгишиевни трактору саламны-тайланы къысып юрюй.


– Ону ишине биз бек ра­зибиз, – дей директор. – Гюнде 1500-2000 тай салам къысыла. Саламны еринде алмагъа сюегенлеге сатабыз. Алынмай къалгъанлары буса тувар сакъланагъан фермагъа етишдириле ва сакълавгъа салына.


Къайтарылгъан ашлыкъланы тазалав ва къурутув ишлер де иннырда сан яны булан оьтгериле.


«Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиеде гюзлюк будайланы орув, тюшюмню къайтарыв кампания къурумлу юрюй. Шо гьаракатда биз де хозяйствону ёлбашчысы Магьамматшакир Алибековгъа, ону касбучуларына, бригадирлерине, ишчилерине савлукъ ва уьстюнлюклер ёрайбыз.Магьамматрасул Ибрагьимов.

Къаягент район.