Жаваплы ишлер къурумлу оьтгериле

«Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятие республиканы юрт хозяйство тармагъында уллу ва мугькам хозяйство гьисапда белгили. Юзюмчюлюк мунда аслу тармакъ болса да, авлакъчы-лыкъгъа, бавчулукъгъа, шолар булан бирге гьайванчылыкъгъа да тийишли тергев бериле. Хозяйствону гьайванчылыкъ фермаларында 170 уллу гьайван ва 2500-ден артыкъ маллар сакълана.

Бакрес бой булан Къаягент пачалыкъ унитар предприятие артдагъы 15-20 йылланы ичинде байлавлу. Мунда хозяйствону 3000 гектар топурагъы бар. Шо авлакъларда 2200 мал сакълана. Гьар йыл язбашда, апрелни орталарына етишгинчеге мунда тёл тюшюв юрюле. Жавап­лы ишлени юрютювге хозяйствону ёлбашчылары, алда йимик, бу йыл да бек тергев бере.

Ишлени барышын, гьайванчыланы яшав гьалын билмек муратда предприятиени директору Магьамматшакир Алибеков мартны 13-нде Бакрес бойда болгъан. Бу гезик ону булан гьайванчылагъа хозяйствону ветеринар врачы Р. Къурбаналиев, баш экономисти М.Сулейманов да баргъанлар. Бакресден къайтгъан сонг биз директор булан ёлукъдукъ ва гьайванчылыкъ тармакъдагъы ишлер гьакъда лакъыр этдик.
Магьамматшакир Наж­мутдинович – бек жавап­лы, сёзюн тутуп бажара­гъан сынавлу ёлбашчы. Ону шо хасиятларын яш вакътиден, сонг загьмат ёлун тутгъан гюнлерден башлап яхшы билемен.
Гьайванчылыкъ – кёп аварасы булангъы тармакъ. Шону гьисапгъа алып, юрт хозяйстводагъы кёбюсю ёлбашчылар бу тармакъ булан машгъул болмагъа онча сюймейлер.

–Биз олайлардан тюгюлбюз. Нечакъы четимликлер бар буса да, биз сют, эт ва оьзге гьайванчылыкъ продукция булан гиччипавланы, охувчу яшланы идараларын таъмин этив пачалыкъ масъала экенин унутмайбыз. Нечакъы къыйын болса да, тармакъны оьсдюрювге арт бермегенбиз ва къ­астыбыз да ёкъ, – дей Магьамматшакир Нажмутдинович.

– Гьайванланы тойдуруп сакъламакъ, къышлавун къурумлу оьтгермек учун гьайванчыларыбызгъа, барыбызгъа да даим ойлашып иш гёрюп турмагъа герек, – дей, ла­къырны давам эте туруп, директор. Шолай ишлеп, 2022-нчи йылда гьайванлагъа таман болур чакъы бичен, салам, сувлу емлер гьазирледик. Ондан къайры да, «Кочубей» деген фермабызгъа таман болур чакъы ашлыкъ йибердик. Къышлавну къурумлу оьтгеривге байлавлу ти­йишли шартларын болдурмакъ учун акъча маяларыбызны да аямадыкъ. Натижаларын сиз гёрюп турасыз.
Хозяйствода тёл тюшюв къызгъын юрюлюп тура. Ону уьстюнлю оьтгерив, къозуланы тас этмей оьсдюрюв – бек жаваплы иш. Янгыз «Кочубей» деген фермада 1000-ден артыкъ ана маллар сакълана. Шону билген сонг мен де директорну гьалекленегенини маънасын яхшы ­англадым.

Ана малланы тёл тюшювюне «Кочубей» ферманы бригадири ижарачы Къурбан Магьамматов уьягьлюсю, ата-анасы булан тындырыкълы гьазирленген. Биналаны ичи таза, исси ва ярыкъ, къысгъача айтгъанда, бары да тарыкълы шартлар болдурулгъан. Бригадирни айтывуна гёре, гюнде 40-50 ана мал къозлай. Мунда бу йыл гьар юз ана малдан 95-97 бала алмагъа умут эте. Къозуланы сакълавну, къуллукъ этивню гьалы да яхшы. Гьайванчылар аслу гьалда бир жума алда тувгъан къозулагъа ва оланы аналарына къуллукъ эте. Шо борчланы 6 адамдан къурулгъан хас бригада кюте. Оланы гьариси – касбусуну усталары, ишин яхшы билеген адамлар.

Гьайванчылагъа емлер де даим ва заманында етишдириле. Оланы барысына да тийишли иш, яшав шартлар яратылгъан. Предприятиени, бригадирни гьаракаты булан яшавлукъ уьйлеге Артезиан булакъдан сув булан бирче газ да тартылгъан. 1400 метр ариден гелтирилген табиат газ гьайванчыланы еттинчи йыл сююндюрюп тура.

Янгыкъаягентни ­ягъасында ерлешген къой фермада 300-ден артыкъ мал сакълана. Ферманы бригадири Шагьбан Муртузалиев – сынавлу касбучу, гьайванчылыкъ тармакъда чалышагъаны кёп йыллар бола. ГУП-ну директору ону ишине рази, ишин чалт ва сан яны булан кютеген адам. Ана малланы тёл тюшюв кампаниясы мунда Бакрес бойлардан алда башлангъан ва уьстюнлю кюйде оьтгериле.
«Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиени ёлбашчыларыны, гьайванчыларыны тёл тюшювню юрютювдеги гьаракаты макътавгъа лайыкълы.