Малчылыкъны масъалаларыны айланасында…

Бу йыл май айны 16-18-нчи гюнлеринде Каспийск шагьарда-жынслы къойланы ва эчкилени выставкасы къурумлу кюйде ачылды ва оьтдю.

– Къой ва эчки малланы ­жынслашдырыв ишлер булан машгъул болагъанланы загьматы ва уьстюнлюклери айрыча макътавгъа лайыкълы, – деп башлады шатлыкъ агьвалатны ачылывуна байлавлу къутлавунда ДР-ни Гьукуматыны Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов ва выставканы ортакъчыларына ДР-ни Башчысы Сергей Меликов йиберген къутлав кагъызын охуду.
Белгили болгъан кюйде, ­выставкагъа Россияны оьзге регионларындан ва шолай да, Монголиядан, Азербайжандан гелген 100-ден де кёп къойчулукъ булан машгъул болагъан касбучулар ортакъчылыкъ этди. Выставкагъа буса шо гюнлерде 500-ге ювукъ 30 тюрлю жынслы къой ва эчки маллар салынгъан эди.

Выставканы ачылывунда ва ишинде Россияны юрт хозяйство министрини заместители Андрей Разин, уьлкебизни къойчулукъ союзуну башчысы, академик Гьарун Амирханов ва оьзге ёлдашлар ортакъчылыкъ этгени гьакъда да айрыча эсгермеге тюше. Олар выставканы салынгъан кююне разилигин билдирди ва жынс­лашдырыв ишлер булан машгъул болагъан къойчулагъа уьстюнлюклер ёрады.

Эт, сют ва юн учун оьсдюрюлеген жынслы малланы арагъа чы­гъарыв айлана якъдагъы талапланы гьисапгъа алып, сурсат аманлыгъын болдурувгъа лайы­кълы къошум эте. Дагъысын айтмагъанда, шону натижасында оьтген йыл Дагъыс­танда 40 минг тонгъа ювукъ къой эт болдурулгъан. Россияда оьсдюрюлеген къой малланы 25 проценти Дагъыстангъа тиегени гьакъда да айрыча эсгерсек дурус болур.
Выставканы барышында сынав алышдырыв ёлугъувлар, «дёгерек столлар» шолай да, гьайванчылыкъ ва бавчулукъ тармакъланы оьсдюрювге байлавлу болуп илму-сынав конференция да оьтгерилди.

* * *
Россияны оьлчевюнде 23-нчю керен оьтгерилеген жынслы къойланы ва эчкилени ­выставкасыны барышында кёп тюрлю дыгъарлар этилинди. Дагъыстанда эт болдурувну оьсдюрювю гьакъда этилинген 4 дыгъаргъа юрт хозяйство ва сурсат министри М. Ажеков, Дагъыстанны пачалыкъ аграр университетини ректору З.Жамболатов, эт болдурагъан милли фондну президенти А.Журавлев ва «Биоинновация» деген жамият къурумну генеральный директору В. Меньшенин­ къол салдылар. Шо дыгъар булан бизин республикада гележек 5 йылны ичинде жынслы къойланы оьсювюн болдурма имканлыкъ бериле.

Выставкада юрт хозяйство илмуланы доктору Александр Суров башчылыкъ этеген эксперт комиссия иш гёре, шону ортакъчылары академик Юсупжан Юлдашбаев, илмуланы докторлары Абдусалам Хожоков ва Баатр Болаев, малланы гьалын, гёрюнюшюн, хозяйстволаны ишин тергей ва инг яхшыларын сайлай. Шолар булан къойланы жынсын яхшылашдырывгъа янгы ёллар ачыла.

Бизин республикадан ­выставкагъа салынгъан «эдилбай» жынслы къойлар тергевню тарта. «Аконит» хозяйствону башчысы Магьамматали Абдуллаев билдиреген кюйде, булар 6 минг къой сакълай ва 4 минг ана малы бар ва Дагъыстанда инг де кёп эт болдурагъан хозяйство.

Выставканы ишинде Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны Председатели Завур Аскендеров да ортакъчылыкъ этди ва гьар бёлюкге барып, ер-ерден гелген къонакълар булан гьаллашды.