Макътавлукъну орденлерин алгъанлар: Жамалдин КЪАЗИЕВ

Жамалдин КЪАЗИЕВ 1919-нчу йылда Къандавуравулда тувгъан. Юртда 5 класны да битдирип, Яхсайдагъы МТС-ге ишлеме чыгъа. 1940-нчы йылда ону Къызыл Армияны сыдраларына чакъыра ва Хмельницк областны Славута шагьарындагъы 35-нчи атлы полкда къуллукъ эте. Дав башлангъанда Жамалдинни 149-нчу запасдагъы атышывчу полкгъа йиберелер.

Рычивул деген юртну немислерден азат этегенде Жамалдинни бёлюгю миномётлардан атып, немислени 5 гьужумун гери ура ва 18 немисни оьлтюре. Шо игитлиги учун ол «Къоччакълыгъы учун» деген медаль булан савгъатлана.

Экинчи савгъат огъар Днепрни боюнда гёрсетген къоччакълыгъы учун берилген. Жамалдин оьзюню миномёту булан шо давда 2 ДОТ-ну ва бир нече пулемётну дагъыта. Миналары битгенде немисленики булан атыша. Шону булан Жамалдинни бёлюгю полкуна Днепрдан чыкъма четимлик этеген немислени кёбюсюн къыра.

Полкну командири къоччакълыкъ гёрсетген Къазиевге ва Солянкинге Совет Союзуну Игити деген атлар бермекни къастын этежекни айтгъан. Тек арадан 2 гюн гетип, ювукъда топ атылып оьлген. Бизин игитибиз савгъатсыз къалмагъан. Шо игитлиги учун Ж.Къазиевге Макътавлукъну III даражалы ордени берилген.

Берлиндеги бир давда Жамалдин Къазиев 3 атышывчу бекликни яллата, натижада батальонгъа алгъа чапма имканлыкъ бола. Шо игитликлери учун Жамалдин Къазиев Макътавлукъну II даражалы ордени булан савгъатлана.

Башгъа асгерчилер булан бирге Ж.Къазиевге де Рейхстагны тамына оьзюню атын язма насип бола. Дав йылларда Жамалдин Къазиев оьзю 50-ден де артыкъ немисни есир этген, оьлтюргенлерини чи санавун да билмей.

1947-нчи йылда Жамалдин эндирейли Умразият булан къошула, татувлу агьлю къуруп яшай ва 5 уланны ва 5 къызны тарбиялай. Жамалдин давдан сонггъу йылларда юртда тюкенни заведующийи болуп ишлей. Ол агьлюсю булан Хасавюртгъа гёче, юзюмчюлюк бригаданы бригадири, пенсиядан сонг да тюкенлерде ишлеп тургъан.

Жамалдин Къазиев 90 йыл да яшап гечинген ва Къандавуравулда гёмюлген. Ону аты Хасавюрт шагьарда ва ата юртундагъы орамлагъа къоюлгъан.