Хозяйстволар масъалалары булан янгыз къалмасын

Дагъыстан – юрт хозяйство маллар болдурагъан республика, мунда бары да тармакълар бир йимик оьсюп бара.

2022-нчи йылда язлыкъ чачывлар 225 минг гектарда оьтгерилди, шондан да 70 минг гектары – къылчыкълы оьсюмлюклер, 42 минги – яшылчалар, 20,5 минги – картоп, чалтик – 30 минг, кёп йыллыкъ отлар –26 минг.


Гьали-гьалилерде оьтгерилген жыйынны Дагъыстанны юрт хозяйство ва сурсат министри Мухтарбий Ажеков шо санавлардан башлады.

Алдындагъы гюн министр Да­гъыс­танны вице-премьери Нариман Абдулмуталибов булан Къызлар ва Тарум районлагъа барды ва чалтик къайтарыв булан таныш болгъанны да айтды.
Сёз ёругъуна гёре айтса, Дагъыс­танда 2022-нчи йылда 30 минг гектар ерге чалтик чачылгъан эди, шондан 60 проценти Къызлар районгъа тие. Бу бойда чачыв авлакъланы дагъы да 10 минг гектаргъа артдырма имканлыкъ бар.

Жыйынгъа чакъырылгъан «Минмелиоводхозну» ёлбашчысы Залкип Къурбанов, тарлавлар сув булан заманында таъмин этилсе, гёрмекли гелим алма болагъанны эсгерди. 2023-нчю йылгъа чалтикни майданларын генглешдирме хыял бар, шону учун да сугъарыв татавулланы алданокъ ярашдырма гереклигин де айтды.
Дагъыстанда 2 минг юрт хозяйство къурум ишлей, шолай да 4 минг сабанчы ва 500 минг абзаръягъа хозяйстволар маллар болдура. Дагъыс­танны юрт хозяйство ва сурсат министерлигине шо санавдагъы къурумланы ишин ёрукълашдырмакъ учун район управлениелер булан тыгъыс байлавлукъда турма тюше. Шону учун да министерликни вакиллери районлагъа бара ва еринде гьал булан таныш бола.

Министрни 1-нчи орунбасары Шарип Шарипов оьтген жума Хасавюрт районну сабанчылары булан ёлукъду. Ёлугъувда Хасавюрт район админист­рацияны башчысыны орунбасары Нурулла Муртазалиев ва юрт хозяйство управлениени начальниги Идрис Загьалов да ортакъчылыкъ этдилер.

Хасавюрт район Дагъыстанда инг де уллу юрт хозяйство маллар болдурагъан регион деп гьисаплана. Мунда бары да тармакълар бир йимик оьсе. Эгер де савлай республикада гюзлюклер 100 минг гектаргъа ювукъ чачыла буса, шондан беш пайдан бир пайы Хасавюрт районгъа тие. Демек, Дагъыстанны экономикасын оьсдюрювге районну сабанчылары да шайлы къошум эте.

Сабанчылар булан бирге юрт хозяйство касбучуланы пайы да бар, неге тюгюл де оланы хас билими, гьар оьсюмлюкню къачан чачма ва тарыкъ-герек ишлерин кютме герекни тергевюн юрютме кёмек эте. Гьукуматдан алынагъан кёмеклени ва мал болдурувдагъы янгылыкъланы гьакъында анг­лата. Гертисин айтса, 5-10 йыл ишлеп турагъан сабанчы хозяйстволаны башчылары касбучулардан кем де билмей.

Шарип Шарипов айтагъан кюйде, Дагъыстанда 234 юрт хозяйство касбучу бар, шо буса эпсиз аз. Шо касбулагъа охума барагъанланы да тапма къыйын болуп бара, битгенлери де оьзбашына ишлей. Шону учун юрт хозяйство министерлик генг англаву булангъы касбучуланы чакъырып, семинарлар ва янгылыкъланы англатагъан генгешлер оьтгерме хыял эте. Бары да ишни аслусу – ерли касбучулар, сабанчы хозяйстоланы башчылары оьзлени масъаласы булан бетге-бет янгыз къалмай, ишин пайдалы этмек учун чалышма герек.