«Сизден дуа тилеймен»

«Сизден дуа тилеймен»

       Шулай ат булан уллубийавуллу шаир Багьавутдин Саматовну янгы шиъру китабы чыкъгъан. Февральны уьчюнде Магьачкъаладагъы гуманитар-педагогика коллежде китапны малим этивге байлавлу жыйын болгъан.


Филология илмуланы кандидаты, доцент Агъарагьим Солтанмуратов жыйынны ачгъан ва юрютген, шаирни поэзиясыны гьакъында оьзюню пикруларын айтгъан. Олай да профессор Абдулкъадир Абдуллатипов, Дагъыстанны халкъ шаири Багьавутдин Гьажиев, шаирлер Жават Закавов, Супияханым Бийболатова Б.Саматовну яратывчулугъуну гьакъында хабарлагъан. Уллубийавул школаны охувчу яшлары шаирни шиъруларын чебер кюйде охугъан.


Жыйынны ахырында Б.Саматов бу гьаракатда ортакъчылыкъ этгенлеге барына да баракалла билдирген ва янгы чыкъгъан китабын савгъат этген.Бизин маълумат.


СУРАТДА: Б. САМАТОВ