Аслам акъча маялар йиберилежек

Аслам акъча маялар йиберилежек
Дагъыстанны экономикагъа ва территория якъдан оьсювюне къарайгъан министерлигини прес-къуллугъу бизге билдирегени йимик, бугюнлерде гьар йыл да мердешли кюйде оьтгерилеген эсгерилген шо проектни оьлчевюнде юрюлеген къаравну гьасиллери чыгъарылгъан. 


Ачыкълашдырып айтгъанда, шо къаравну комиссиясына къуршалгъанлар «100 школа» деген проектде ортакъчылыкъ этмеге хыяллы 146 охув ожакъдан 105-си танглангъан. Ювукъ гюнлени ичинде бизин республиканы экономикагъа ва территория оьсювюне къарайгъан министерлиги гёрсетилген акъча маяланы шо школалагъа йиберивге байлавлу гьаракатны да оьтгережек. 


Республика ва муниципал бюджетлерден гёрсетилген къайры да, далапчыланы янындан этилеген шабагьатлы кёмеги гьисапда берилеген акъча маялар харжланып шо проект яшавгъа гийирген уьч йыл бола. Шо вакътини ичинде бизин республиканы шагьарларында ва юртларында бугюнлеге ерли 470 школаны бинасы ярашдырылып янгыртылгъан. Шо проектни оьлчевюнде юрюлеген ишлени юрютмеге республика бюджетден муми кюйде алгъанда, 851, 3 миллион манат йиберилгени гьакъда да айрыча эсгермеге тюше.