Алдынлыланы арасында

8 марта 2022 в 09:18 72

Февральны 25-27-синде Назрань шагьарда (Ингуш Рес­публика) спортну тутушуп ябушув журасында Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округда биринчилик алмакъ учун яшёрюмлени арасында ярышлар оьтгерилген. Шоларда 233 кочап ортакъчылыкъ этгенлер. Спортчулар оьзлер Бютюнроссия чемпионатында ортакъчылыкъ этмеге болардай къасткъылып тогъатартгъанлар.

 

Темиркъазыкъ Кавказны республикаларындан гелген кочапланы барысындан да дагъыстанлы кочаплар артыкъ алдынлы ерлер къазанды. Натижада 25 яш кочабыбыз мартны ахырында Каспийскиде оьтгерилежек яшёрюмлени Бютюнроссия ярышларында ортакъчылыкъ этежек. Экинчи ва ­уьчюнчю ерлеге къыйышывлу кюйде Мычыгъыш Республиканы, Темиркъазыкъ Осетия-Алания Республиканы командалары чыкъгъанлар.

Ачыкълашдырып айтгъанда, дагъыстанлы кочап­лар 6 алтын, 5 гюмюш ва 8 бронза медаллар къазангъан. Экинчи ердеги мычыгъыш кочапланы 1 алтын, 3 гюмюш, 3 бронза медалы, осетиялы спортчуланы буса 2 алтын, 1 гюмюш ва 3 бронза медалы бар.

Ярышларда Къаягент ра­йонлу яш кочаплар Магьамматамин Бекболатов (Къаягент юрт) ва Ибрагьим Къадиев (Гьюсемегент юрт) оьр натижалар гёрсетмеге бажаргъан. Шолай да, 61 кило авурлукъда тогъатартгъан (Ильяс Бекболатовну иниси) Магьаммат­амин Бекболатов халчагъа 5 гезик чакъырылгъан, янгыз биринчи ер учунгъу тутушувун осетиялы кочап Артём Гобаевге утдургъан ва экинчи ер къазангъан.

Ибрагьим Къадиевге янгы 17 йыл битген. Шогъар да къарамайлы, бизин якълы яш кочап 74 кило авурлукъда оьзюнден оьмюрге 1-2 йыл уллу кочапланы дёртевюн утмагъа бажаргъан. М.Бекболатов йимик И.Къадиев де финалдагъы тогъатартывда дагъыстанлы кочап Камил Абдулвагьабовгъа утдургъан.

Эки де спортчу булан ярышлагъа баргъан белгили кочап Ильяс Бекболатов, Къаягентдеги спорт школаны тренери Саадулла Арслангереев булан телефондан сёйлеп, ярышларда болгъан гьалны билдик. Оланы сёзлерине гёре, Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округда тутушуп ябушувдан юрюлеген ярышлар даим гючлю бола. Бу регионну кочаплары аслу гьалда Россияны жы­йым командасына да къошулалар.

− 61 кило авурлукъда бизин якъда, азындан, 10 гючлю кочап бар, − дей С. Арслангереев. − Округ ярышларында биз оланы кёплерин артда къойдукъ. Гьали мартны 23-28-нчи гюнлеринде Каспийскиде болажакъ Бютюнроссия чемпионатына гьазирленебиз. Эгер Россияда биринчи, экинчи ерлени къазанмагъа бажарсакъ, дюнья ва Европа ярышларына ёл ачылажакъ.

Эки де яш кочапны, оланы тренерлери С. Арслангереевни ва З.Керимхановну федерал округ ярышларындагъы уьстюнлюгю булан къутлайбыз ва мартны ахырында Каспийскиде оьтгерилежек Россия чемпионатында дагъы да уллу натижалар гёрсетежегине инанабыз.

 

М-Р. ИБРАГЬИМОВ. Къаягент район.