Яшёрюмлер булан ёлукъду


        Итнигюн, ноябр айны 18-нде, Дагъыстан пачалыкъ халкъ хозяйство университетни президенти, экономика илмуланы доктору, академик Гьамит Бучаев Къарабудагъгент районну охув ожакъларыны оьр класларыны охувчулары булан ёлукъду. Торайып гелеген яш наслуну вакиллерине касбу танглама болушлукъ этивге байлавлу оьтгерилген шо ёлугъувда савлай республикада алдынлы гьисапланагъан оьр охув ожакъны алимлеринден къайры да, ерли гьакимлик къурумну жаваплы вакиллери, олай да гьар тюрлю къуллукъларда ишлейген вакътисини ичинде бай иш сынав топлагъан абурлу адамлар да ортакъчылыкъ этдилер.


Къарабудагъгент районну ад­ми­нистрациясыны жыйынлар оьтге­рилеген уллу залын толтургъан яшё­рюмлер оьзлени гележегин бел­ги­левге байлавлу берилген оланы насигьатларына иштагьлыкъ этип тынгладылар. Инг алда Къарабудагъгент районну гьакимбашыны биринчи за­местители Агьмат Гьажиев, оьзюню сёйлевюнде гелген къонакъланы жыйыл­­гъанлагъа таныш этип, Гьамит Бу­чаевге сёз берди. Ол бир башлап яш йылларындан тутуп оьзюню яшав тархларын гёзден гечирип сёйледи. Атасы давда къалгъангъа гёре, оьзюне яшавда кёп къыйынлы гьалланы башдан гечирмеге тюшгени гьакъда айтды. Къыйынлыкълагъа къайпанмайлы юрютген гьаракатыны натижасында ол оьзю халкъ арада, эл арада герти абур-сыйгъа лайыкълы болуп, алимлик чалышывунда да оьр даражалагъа етишмеге бажаргъаны гьакъда баянлыкъ берди. Шондан сонг оьзю узакъ йылланы боюнда ёлбашчылыкъ этип турагъан оьр охув ожакъда жагьил адамлагъа билим алмакъ учун не йимик шартлар яратылгъанны гьакъында англатыв берди. Гьалиги талаплагъа жавап береген кюйде, тийишли алатлар ва къураллар булан ясандырылгъанын, жагьил адамлагъа терен ва мугькам билимлеге ес болмакъ булан бирче, олагъа ял алмагъа да таман чакъы шартлар яратылгъанын жыйылгъанлагъа малим этди. Билим даражасын артдырмакъ, олай да тыш пачалыкъланы тиллерин уьйренмек муратда мунда олагъа оьзге уьлкелеге де бармагъа имканлыкъ берилегени гьакъда да билдирди.   Ону сёзлерин ДГУНХ-ни бир-бир факультетлерини деканлары Ж. Акаев, Къ. Ражабов, А. Магьмутов да герти мисаллар булан ташдырдылар.


Болгъан ёлугъувну гьасиллерин чы­­­­гъара туруп, А. Гьажиев Дагъыстан па­­чалыкъ халкъ хозяйство университетине охумагъа тюшген жагьил адамлар гьёкюнмежегине жыйылгъанланы бирдагъы да инандырды.