Наида Моллаева, Дагъыстан медицина университетни проректору.

3 января 2018 в 00:48 1195
Наида Моллаева,  Дагъыстан медицина университетни проректору.
  

2017-нчи йыл бизин университет учун юбилей йыл эди. Бизин оьр охув ожакъда илму ахтарыв ишлеге агьамият бериле. Дарс беривчюлени, студентлени илму ишлери халкъара оьлчевге чыгъа. О гьакъда кёп санавдагъы авторлукъ ишлер, патентлер шагьатлыкъ эте. Оланы бирлери тыш уьлкелерден де гелген.


Медицина университет 2017-нчи йылда Бютюнроссия илму-практика чараларда да биринчи ер къазанды. Шо чаралар бютюндюнья медицина форумну оьлчевюнде оьтгериле эди.


Озокъда, янгы йылны алдында оьтген йыл яшавгъа чыгъарылгъан яхшы ишлерибизни гьакъында кёп айтмагъа сюер эдик. Гелеген йылдан къаравуллайгъаныбыз дагъы да кёп. Неге тюгюл, янгы йылда да бизин университет не янындан да етишген уьстюнлюклерин артдырма болар деп умут этебиз.


Дагъыстан пачалыкъ медицина университет не заманда да Дагъыстанда оьзге оьр охув ожакъланы арасында алдынлыларыны бириси болуп гелген. Гьали де биз шо ёл булан юрюйбюз.


Гелеген йылда оьтгерилежек бютюнроссия чараларда да Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округда бизин университет куратор гьисапда белгиленген.


Янгы йылда барыбызгъа да яхшылыкълар, сююнчлер ва насип ёрайман. Гьар даим де бизин Дагъыстанда миллетлени арасындагъы дослукъ таймасын. Татывлукъда яшама насип болсун!