Атав АТАЕВ, шаир, язывчу, драматург.

  


Адамны оьмюрю дюньяда йыллар булан оьлчене. Шо саялы болма ярай, биз яшап оьтген гьар йылны ёлгъа сала туруп, оьзюбюз оьтгерген оьмюрюбюзню гёз алгъа гелтиребиз, огъар багьа беребиз.Янгы гелеген йылыбызны алдында токътап, янгы йылда не йимик ишлер этежегибизни, не муратлагъа етежегибизни ойлашабыз. Оьтген йылда яшавгъа чыкъмай къалгъан негетлерибизни бу гелеген янгы йыл сама яшавгъа чыгъарарбыз деп умут этебиз.Мени де бугюн янгы йылны алдында юрегимни шолай гьислер къуршай. Бугюн мени  лап бек сююндюреген зат – бизин элибизде парахат яшав бары.2018-нчи йыл бизин уллу уьлкебиз учун да агьамиятлы йыл болажакъ. Биз Пачалыкъ Башчысын сайлажакъбыз. Шо сайлавлардан сонг уьлкеде адамланы яшав гьаллары дагъы да яхшылашар, культурагъа, адабиятгъа, ана тиллерибизге тийишли тергев берер деп умут этемен.Бизин гёзел элибиз Дагъыстанда да алмашынывлар болар. Ерли гьакимлер де: «Даим оьзюбюз бай болуп турмайыкъ, халкъыбызны да бай этме къарайыкъ», – деп, юхудан айыкъгъандай ойлашып, чалышып йиберер деп умут этемен.Бизин гьарибизни оьзюбюзге аявлу адамларыбыз сав-саламат , савлукъ булан яшар деп умут этемен.«Ёлдаш » газетни бары да охувчуларын да  янгы йылы булан къутлайман.Олагъа: «Яхшы муратларыгъыз яшавгъа чыкъсын!» – деп яшавда кёп яхшылыкълар ёрама сюемен.