Абдурагьим Бексолтанов, Хасавюрт аграр-экономика коллежни директору.

3 января 2018 в 00:30 1109
Абдурагьим Бексолтанов, Хасавюрт аграр-экономика коллежни директору.
  

Янгы йылдан къаравуллайгъаныбыз кёп. Бир-биревге ёрайгъаныбыз да кёп. Берекетли йыл болсун. Парахатлыкъ таймасын халкъ арадан. Дослукъ, татывлукъ кемимесин.


Къаравуллайгъанымны бир-нече сёз булан англатсам, шо булай болажакъ. Яш наслу йыл сайын охувдан арек бола бара. Школада яшлар охума сюймей. Тек, охума тарыкъ. Биз бир ерде токътап турмайбыз. Яшав алышына, билим болмаса, бир янындан да оьсюв ёкъ. Оьсюв буса бир мюгьлетге де токъталмай. Билим даража артма тарыкъ.


Яшлар тюгюл уллулар да гьар гюн не буса да бир пайдалы билим булан ёлукъмаса бажарылмай. Ашкъазангъа азыкъ тарыкъ йимик, бизин башмайыбызгъа да дагьни тарыкъ. Айрокъда яш наслу шо билим дагьнини къоллап билмесе, олар сонгунда да оьсмес. Гьалиги яшавдан баш чыгъарып болмай къалма бола.


Бизин коллежде биз практика ишге бек тергев беребиз. Дёрт студентибизни Германиягъа фермер касбугъа сынав алма йиберген эдик. Дёртюнчю курсну студентлери Исмайыл Ханбиев, Абдулмуслим Акаев, Сидрихман Салимов, Альберт Гьажиев онда барып гелди. Оланы биз гетгинче немис тилни яхшы билсин учун да гьазирледик. Олагъа сынав алгъанына шагьат гьисапда сертификатлар да гелди. Бек пайдалы къуллукъ болду.


Айтагъаным, къайсы охув ожакъда да билим берив иш сынав топлав иш булан тыгъыс байлавлукъда болма тарыкъ. Гьар янгы йылда не буса да бир яхшы иш тувса, бизин гележегибизни оьсювю де мукъаятлы болур.