Камалутдин МЕЖИТОВ, Таргъудагъы 19 номерли орта школаны директору:

31 декабря 2020 в 12:24 477
Камалутдин МЕЖИТОВ,  Таргъудагъы 19 номерли орта школаны директору:

Оьтген 2019-нчу йылда болгъан агьвалатланы эсгерсем, мен ёлбашчылыкъ этеген 19 номерли орта школада «150 школа» деген республика программагъа гёре мекенли уллу ремонт этгенбиз. Шолай да, бизин школа «Гележекни школасы» деген Бютюнроссия конкурсда ортакъчылыкъ этип, Россияны 100 инг яхшы школаларыны арасында экени сююндюрдю.


Шолай да, мен «2019-нчу йылны директору» деген белги булан ва «Натижалы ёлбашчы» деген шагьатнама булан савгъатландым.


Гелеген йылда да, Аллагь буюрса, школаны материал-техника базасын яхшылашдырмакъ учун федерал ва республика программаларда ортакъчылыкъ болдуражакъбыз.


«Ёлдашны» бары да охувчуларына, бютюн къумукъ халкъгъа юрегине тутгъан муратларына етишмекни, Янгы йылны агьлюсю, ювукъ адамлары булан сав-саламат къаршыламакъны ёрайман! Ишинде уьстюнлюклери болсун ва савлугъу артсын!