Гьасан ОРАЗАЕВ, алим, Россияны илму академиясыны Гюнтувуш ахтарыв бёлюгюню баш илму къуллукъчусу:

– Гьасан Магьамматрасулович, оьзге йылларда йимик бу йыл да сени яратывчулугъунгда етишген гьасиллер бар экенине шеклик этмейбиз. Бирлерин охувчулагъа эсгерсек де яхшы болар эди.


– Йылны башында, февраль айда, мен къумукъ тилге таржума этген «Дербент-наме» деген китабым чыкъды. Шо китап он дёрт тюрлю тиллерде де чыкъгъан. Мени учун о бек агьамиятлы ва гёрмекли асар эди. Ону уьстюнде 3-4 йыллар ишледим.


Къарабудагъгентли Жамалютдюн Гьажини гьа­къында язгъан китабым да, «Ана тилиме савгъат» деген китабым да чыкъды. Абусупиянны дёртюнчю томлукъ китабын да Дагъыстан пачалыкъ издательствосуна бергенмен. Гелеген йыл печат этилмеге тарыкъ.


– Янгы йылны нечик къаршылайсан? Умутлар, негетлер бардыр?


– Воллагь янгы йылны алдында кимде де янгы умутлар тувулуна. Мени де бар, озокъда, кёп гёз алгъа тутгъан ишлерим. Оланы гьакъында айтып турма­йым. Йыл къайсыбызгъа да берекетли йыл болур деп эсиме геле.


– Ёравларынг нечикдир, оьзюнге де, оьзгелеге де?


– Биринчилей, къумукъ халкъыма яхшылыкълар кёп болсун! Олагъа да, оьзюме де савлукъ ёрар эдим. Гьар адамны къысматы ол сюеген кюйде токъташсын учун, инг алда савлукъ болмагъа тарыкъ.