Магьамматбек Къурбанович ОСМАНОВГЪА къайгъырыш

Магьамматбек Къурбанович ОСМАНОВГЪА къайгъырыш

      Арабыздан бирдагъы бир къалам ёлдашыбыз гетди. Узакъ йыллар «Ёлдаш» газетни оьз мухбири болуп ишлеп тургъан Магьамматбек Къурбанович Османов Къарабудагъгент районну Къакъашура юртунда 1934-нчю йыл тувгъан. Магьачкъалада ДГУ-ну филология факультетин охуп битдирген сонг ата юртунда ва Къакъамахиде муаллим болуп хыйлы заман ишлеген.


Ол адабият тармакъда да чалышгъан. 1984-нчю йылдан берли, СССР-ни язывчуларыны союзуну члени, 1975-нчи йылдан берли журналистлени союзуну члени. Ону сатира хабарлары ва масаллары республика газетлерде, «Крокодил» журналда, «Правда», «Литературная Россия» газетлерде чыгъып тургъан. «Яшав учун ябушув», «Насип сатылмай», «Кюлемек айып тюгюл» деген къумукъ тилде чыкъгъан ва «Счастье не продается», «Операция «Алмаз», «Месть женщины» деген орус тилде чыкъгъан асарлары бар.


Магьамматбек Къурбанович даим иш ёлдашларына кёмек къолун узатып, сабур, саламат турагъан, оьзюню касбусун билеген адам эди. Ону агьлюсюне, дос-къардашларына теренден къайгъырышагъаныбызны билдиребиз.


Аллагь рагьмат этсин!«Ёлдаш» газетни коллективи.