Яшлыкъны ва яхшылыкъны шаири

Яшлар учун да, уллулар учун да бирни йимик тизив ва таъсирли чебер асарлар яратагъан шаир Вагьит Атаев де – шолай ярыкъ пагьмусу булан арагъа чыкъгъанланы бириси. Бугюнлерде шаирни ата юрту Эрпелини орта школасында ону яратывчулугъуна багъышланып оьтесиз къужурлу адабият ахшамы оьтгерилди. Шаирни къутлама деп гелген кёп къонакълар да, школаны муаллимлери де, юртлулар да бар эди.

Бу ёлугъув районда чыгъагъан «Халкъны сеси» деген къумукъ газетни баш редактору Гьайбулла Гьайбуллаевни ва Эрпели орта школасында къумукъ тил ва адабият дарсланы муаллими Мадина Гьадисованы гьаракатчылыгъы булан оьтгерилди. Школаны педагогика коллективи шаирни яратывчулукъ ахшамын оьр даражада оьтгермек учун бек къаст этип чалышгъаны гёрюнюп тура эди.

Шаирни яшав ва яратывчулукъ ёлуна багъышланып чыгъарылгъан там газетлер, китап ва сурат выставкалар залны ичин айрыча безендирген. Залгъа жыйылгъанлар шаир Вагьит Атаевни харс урувлар булан къаршылай, огъар гюл байламлар бере.

Адабият ёлугъувну Гь. Гьайбуллаев ва муаллим М. Гьадисова ажайып уста кюйде юрютдюлер. Ёлугъувну барышында шаирни кёп тармакълы ва уллу оьлчевдеги яратывчулугъуна айрыча агьамият берилди. Охувчулар шаирни сют ана тилини татывун-демин, дагьнисин тас этмеген асарларын бал татытып, чебер кюйде гёнгюнден охуп, композитор Бамматхан Адилханов язгъан макъамлагъа ону йырларын айтып, жыйылгъанланы къурчун къандырып турдулар.

Йыравлар Насрутдин Лабазанов, Балаханум Къадырова, оьзлени оьтесиз таъсирли тавушлары булан Вагьит Атаевни янгы йырларын къурч кюйде йырладылар, Буйнакск районну «Темирхан-Шура» деген халкъ ансамблини коллективи къаравчулар тезден ушатгъан къурч бийивлерин гёрсетдилер.

Ёлугъувда ортакъчылыкъ этген Да­гъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев, язывчу Агьмат Устарханов, шаирлер Ру­къуят Иразутдинова, Абдулла Залимханов, Эрпели юрт администрацияны башчысыны заместители Исакъ Гьажибеков, юрт школаны директору Маржанат Гереева, юртдагъы участка больницаны баш врачы Румилият Атаева ва кёп оьзгелер шаирни яратывчулукъ ахшамы булан къутлап сёйледилер, огъар савгъатлар бердилер. Адабият ёлугъувда шаир оьзю де бир нече шиъруларын охуду, бу ёлугъувну оьтгергенлеге разилигин билдирди.

Адабият ахшамны барышында шаир оьзюню кёп санавдагъы китапларын охувчулагъа уьлешип турду.

Яшлыкъны ва яхшылыкъны шаири Вагьит Атаевни 80 йыллыкъ юбилейини алдында оьтгерилген бу адабият байрамны ахырында школаны коллективи гьазирлеген аш столланы артында оьтесиз къужурлу лакъыр юрюлдю.

Казим КАЗИМОВ.

Суратда: адабият ахшамдан.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля