Сагьнада – къумукъ хор

Шо хор генг кюйде кёплеге белгили тюгюл саялы, ону бирдагъы бир сиптечиси ва инг жагь гьаракатчысы, Дагъыстанны маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу, барыбызгъа да яхшы белгили, сююмлю ва гьюрметли къомузчу йырав Вазипат Кукуевагъа багъышлап концерт берди.

Концертни программасында «Къумукъ тюзлер» – Хизри Батыргишиевни кюю, «Къойсув ягъа» – халкъ кюю, Анвар Гьажиевни сёзлери, хорну башын айтды солистка Вазипат Кукуева; «Къарай, къарай гет» – халкъ кюю, Анвар Гьажиевни сёзлери, хорну башын айтды солист Шапи Солтанмутов; «Гёк гёзлер» – халкъ кюю, Бозигит Элмурзаевни сёзлери, хорну башын айтды солистка Элза Элдарханова; «Уялма, уялма» – халкъ кюю, Анвар Гьажиевни сёзлери, хорну башын айтды солистка Ума Бектемирова; «Назму Гьайбат» – халкъ кюю, халкъ сёзлери, башын йырлай солист Шапи Солтанмутов, бу йырлар хор булан йырланды. Хор аралаш бир авуздан да йырлар йырланды: «Огь, къумугъум», «Къумукъ уланлар», «Къачан гелерсен» деген оьз сёзлери ва макъамлы йырларын, аргъан тартып, Вазипат Кукуева бек къурч кюйде ва таъсирли йырлады. Хадижат Исаева, Зоя Шихавова ва Гюлжанат Апавова йырладылар.

«Къаршылардан къарасам» деген йырны экев бирче: Хадижат Исаева ва Шапи Солтанмутов йырладылар.

Халкъ такъмакъларын алышып Зоя Шихавова ва Шапи Солтанмутов ва бирдагъысын Шапи Солтанмутов ва Хадижат Исаева алышып йырлап, къаравчуланы хошун бир даража гётердилер.

Гюлжанат Апавова чакъырып гелген къонакълар – Эрпелини юлдузлары, ана ва къызы Минаханум ва Нюрьяна Мамаевлер йырларын арив, илгьамлы йырлап, концертни бирден-бир безендирдилер.

Концертде йырланагъан йырланы ва бийилеген бийивлени макъам кюйлерин уста кюйде согъуву булан алданокъ сёйлешинген педколлежни музыкадан дарс беривчюсю Ниъматулла Далгьатов узатды. Уьстевюне, агъачкъомузу булан халкъ йырларын йырлап, къаравчуланы къурчун къандырды.

Бу концертге Эндирейден чакъырылгъан Марат Гьажигишиев ва Байрамали Алханов да Вазипат Кукуеваны йырларын йырлап оьз къошумун этдилер.

Бизин Вазипатыбыз аргъан согъув усталыгъын, йырлавуну таъсирли гючюн, артистлигин толу кюйде гёрсетме бажарып, концертге гелгенлени гючлю харс урувларын, артсыз-алсыз агъылагъан гюл байламларын къазанып шабагъатланды.

Хорну ортакъчылары бырынгъы къумукъ опуракълар гийип концертни гёзел де, гёрмекли де этди. Кёп савболсун энчили далапчы танышыбыз, энниден сонг къурдашыбыз къызаш Гьюрият Маллаевагъа. Ол опуракъланы арив бичдиргени, тикдиргени учун баракаллабызны билдиребиз.

Шу ерде къаравчуланы геливю ва ортакъчылыгъы гьакъда айтмай болмайбыз: зал толмагъаны, белетлер осал алынгъаны, не шагьар, не район администрацияланы вакиллери ёкълугъу, концертни не башында, не битгенде бирев сама къутланмагъаны, къыйматланып, гьасил-натижа чыгъарылмагъаны, гележекде яхшы ёл ёралмагъаны да уллу нукъсанлыкъ болуп токътады. Шо саялы да бизин шагьар ва район башчыларыбыз оьз халкъыны маданиятыны, инчесаниятыны оьсювюнде, оланы арив ял алывуну гьайында тюгюл деген пикругъа гелмейли болмайбыз.

Концертге гелген район идараланы бир деген бир вакили, тек гёрмекли, бу ишни аякъгъа тургъузувуна, бу зал булан пайдаланывгъа оьз къошумун этген, къол байлагъан Къалсын Акъгёзовге шо гьюрметли борчну тапшурма неге ярамай эди. Хорну гележек чыгъывларында шу ва шулай да башгъа къурум къутгъарывларына агьамият берип иш гёрме герек болажакъ.

Халкъ маданияты, инчесанияты миллетни барлыгъыны, савлугъуну, бажарывлугъуну хас белгиси, аламаты экенни унутмайыкъ, аявлу къумукъларым!

Хорну ортакъчыларыны ва къаравчуланы атындан ону кюлпетине аякъгъа турмагъа харж булан къол байлагъан спонсорлагъа: Хасавюрт аграр-экономика коллежни директору Абдурагьим Бексолтановгъа, «Спецстройсервис» деген ООО-ну генеральный директору Надирсолтан Алакаевге, район поликлиниканы баш врачы Анвар Азаматовгъа, 6 номерли ДРСУ-ну начальниги Марат Мажитовгъа, Федеральный казначействону Хасавюртдагъы 5 номерли бёлюгюню управляющийини биринчи заместители Амирхан Къаннавуровгъа, «Россельхозбанкны» Хасавюртдагъы бёлюгюню управляющийи Муратбек Къадыргьажиевге, энчили (частный) далапчы Гьюрият Маллаевагъа гьакъ юрекден разилигибизни билдиребиз ва баракаллабызны беребиз, къатты савлукъ, узакъ оьмюр, уллу насип ва ишинде янгы уьстюнлюклер ёрайбыз.

Ибадулла ГЬАЖИЕВ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля