Яшлар учун яйлыкъ лагер ачылды

Оьтген гюнлерде шатлы байрам шартларда Бабаюртдагъы Б. Сатыбаловну атындагъы 2 номерли орта школасында «Шавла» деген гюндюзгю яйлыкъ школа-лагери яшлар учун оьзюню эшиклерин ачды. Эртеден тутуп школаны абзарында уллу жанланыв, шат макъамлар ва яшланы сююнч кюлкюсю, тавушлары эшитиле. Яйлыкъ лагерни ачылывуну лап да агьамиятлы масъаласы – яшланы савлугъун болдурмакъ, оланы асил къылыкъларда тарбияламакъ, бирлешдирмек ва яшавгъа яхшы янындан къаравун гючлендирмек эди.

 

Шатлы чараны ачылывунда район администрацияны къуллукъчулары, районну билим берив управлениесини ва билим берив идараланы ёлбашчылары, тарбиялавчулар ва яшланы ата-аналары жыйылгъан эди. Къутлав сёз булан чыгъып сёйлеп, билим берив управлениесини ёлбашчысыны заманлыкъгъа ишлерин кютеген Мурат Вагьабов, жыйыл-гъанланы ва яшланы бу агьамиятлы ишни онгаргъанлагъа баракалла билдирди, яшлагъа буса яхшы ва таъсирли ял алывну ёрады.

Лагерни ёлбашчысы Бурлият Гьажиева да мунда оьтгерилежек программаланы гьакъында айта туруп, онгарылгъан къужурлу конкурсланы, викториналаны, чабыв ва спорт ярышланы, яшланы савлугъун сакълавгъа байлавлу болуп оьтгерилежек лакъырлашывланы гьа­къында да билдирив этди.

Лагерни ачылывуна къошум этген, эртеден бюджетге гийирип акъча булан таъмин этивю саялы, район администрациясыны къуллукъчуларына, билим берив управлениени баш специалисти И. Алиевагъа, къурум ва тарбиялав янындан тергев болдургъан С. Юсуповагъа, Бабаюртдагъы Б. Сатыбаловну атындагъы 2 номерли орта школаны директору Д. Алиевагъа ва лагерни директору Б. Гьажиевагъа разилик билдирилди. Идараланы ва къурумланы ёлбашчылары ва къуллукъчулары биригип къастлыкъда иш гёргени лагерни заманында ва оьр даражада ачылывуна къошум этди.