Яшланы китапларыны жумалыгъы

Бугюнлерде Къарабудагъгент районну юрт китапханаларында яшлар учун язылгъан китапланы жумалыгъы юрюлдю. Гьар йыл сайын яшланы язбашгъы каникулларыны вакътисинде оьтгерилеген шо жумалыкъны ачылывуна байлавлу гьаракат айрыча таъсирли болду. Къарабудагъгент районну билим берив управлениесини залында яшлар учун чыгъарылгъан инг къужурлу китапланы, олай да чакъырылып гелген «Тангчолпан» журналны редактору, шаир Супиянат Мамаеваны гиччипавлар учунгъу китапларыны айланасында лакъыр болду.

Инг алда Къарабудагъгент район китапхананы ёлбашчысы Аминат Сотаева яшланы къутлап сёйледи, оланы рагьмулу, тарбиялы болмагъа, китапны хадирин билмеге чакъырды. Шону булан бирге, бу йыл Р. Гьамзатовну 100 йыллыгъы белгиленегени гьакъда эсгерди.

Шатлыкъны ача туруп, ону юрютегенлер, инг алда яшлар учун язылгъан китапланы жумалыгъы шаирлер Лев Кассилни ва Самуил Маршакны сиптечилиги булан Уллу Ватан давну йылларында, 1943-нчю йылда оьтгерилгенин эсгердилер. Шондан сонг да, Дагъыстанны халкъ шаири Шейит-Ханум Алишеваны яратывчулугъу гёзден гечирилип, ол яшлар учун яратгъан асарларына айрыча тергев берилди. Къарабудагъгентдеги гимназиягъа, бир, эки, беш номерли орта школалагъа юрюйген яшлар оланы шиъруларын сув йимик гёнгюнден охудулар.

Супиянат Мамаева да оьз гезигинде яшлар учун оьзю язгъан асарланы бир нечесин охуду. Олагъа битмес гьакъылны, билимлени хазнасы гьисапда китап булан герти къурдаш болуп турмакъны ёрады. Къарабудагъгент районну мердешли маданиятыны центрыны йыравлары айтгъан йырланы да арив къаршыладылар.

Шо гюнлерде оьтгерилген гьар тюрлю гьаракатларда охувчу яшлар гёнгюллю кюйде ортакъчылыкъ этип турду. Шоланы оьтгеривде Къарабудагъгентдеги китапхананы къуллукъчулары айрыча къаст этип чалышалар. Оланы арасындан Азинат Пашаеваны, Динаханым Ильясованы, Раят Асадуллаеваны, Гьалимат Гьюсейнованы, Нюрият Къазакъованы атларын айрыча эсгермеге тюше.

Шолай гезикли ёлу­гъувну бирисине яшлар айрыча муштарлы болуп къуршалды. Неге тюгюл, Д. Ильясованы къасты булан гьазирленген шо ёлугъувда гиччипавлар кёп йыллар алъякъда бизин къумукъ яшлар бош заманында машгъул болуп гелген оюнланы гьакъында эсгерип, шоланы бирлерин ойнап да алдылар.
Янгыз Къарабудагъгентде тюгюл, районгъа гиреген бары да юртларда жумалыкъны узагъында тюрлю ёлугъувлар, охув конференциялар, конкурслар, викториналар оьтгерилип тура.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля