Яхшы инспектор эди

Шо вакъти мен милицияны район бёлюгюне башчылыкъ этеген заманым эди. Шо йыл этилген ишлени натижасына гёре, Дагъыстанда биз биринчи ерге ес болгъан деп «Волга» машин булан савгъатлангъан эдик. Али Минаев мени шофёрум болуп ишлеме рази болгъандан сонг, шо гюнден тутуп, буйрукъ булан ону ишге алдым.

Ювугъум Магьаррам Алимхановични Али Минаевни гьакъында айтагъан сёзлери (мен огъар шеклик этмей эдим) дурус болуп чыкъды.

Гертилей де, Али оьр даражалы шофёр болгъандан къайры, низамлы, милиция опуракъны сюеген, бош заманында ГАИ-ни къуллукъчуларына кёмекге де барардай касбучу эди. Шо йылны ноябр айында Али Минаев РОВД-ни ДПС-ини инспектору, сонггъа буса ГАИ-де старший инспектор болуп 17 йыл загьмат тёкдю. Шо вакътини ичинде ол гьар йыл дегенлей, биринчи ерлеге ес болуп, РОВД-ни ва МВД-ни буйрукълары булан савгъатлангъанын эсгермесек дурус болмас.

Али Абдуллаевични къастлыгъы булан уллу жинаятчы ишлени этегенлени тутма бажарылгъан. Бир керен 1987-нчи йылда кабинетге башы да салланып гёнгюлсюз кюйде Али гелип: «Мени республика ГАИ-ни начальниги полковник Н. У. Агьматов Магьачкъалагъа чакъырып, Магьачкъала-Буйнакск трассагъа чыкъма герек деген буйрукъ язгъан, муна, къарагъыз. Мен буса рази тюгюлмен», – деп, буйрукъ язылгъан кагъызны гёрсетди.

«Менден ихтиярсыз сен тахшагьаргъа да барып, болгъан ишни магъа айтмай къапкъачлап неге турдунг?» – деген соравума ол оьзю онда неге чакъырылгъанны билмегенни ва РОВД-де ишин узатма сюегенин ташдырды. Экинчи гюн мен Али Минаев булан республиканы МВД-сини министрини кабинетине гиргенде, полковник Н. У. Агьматов булан бизин лакъырыбыз болду. «Неге, – дедим мен, къатдырып, – бизин РОВД-ни лап яхшы къуллукъчусун, оьзю­не сорамайлы, Магьачкъалагъа ишге саласыз? Али Минаев оьзюню еринде ишлеме сюе. Шолай иш этмек буса, законгъа къаршы». Бизин эришивюбюзню министр М. Гь. Абдуразакъов чечди деме ярай. Али Минаев буса оьз ишине янгы гюч, янгы талпыныв булан гиришди. Бу ерде Али Абдуллаевич ГАИ-де ишлейген вакътиде етишген бары да уьстюнлюклерин охувчуланы тергевюне берме бажарылма да бажарылмас.

Али Минаев машин гьайдавчулагъа оьз кёмегин болдурагъан адам.

Бир керен 1989-нчу йылда кабинетге алтмыш йыллар болагъан гиши гелип оьзю булкъада болуп, бираз ичгенин Алиге айтдым деди. Али буса ону машин гьайдама ихтияр берилген документин (праволарын) алгъан экен. Мен, Алини кабинетге ча­къырып, бу гиши ичгенин яшырмайгъанын ва огъар уьюне гетме кёмек этме герекни, праволарын къайтарып бермекни таклиф этдим. Али, мени тилевюмню къабул этип, ёлавчуну уьюне ерли узатды. Арадан заман гетип, шо гиши магъа ёлугъуп, оьзюню баракалласын билдирди. Озокъда, мен о ишни унутуп да битген эдим.

Мен отставкагъа чыкъдым. Буссагьатгъы заманда Хасавюртда адвокат болуп ишлеп тураман. 1996-нчы йылны июль айында Али Минаев законгъа къыйышмайгъан багьаналар булан ишден тайдырылгъанын айтды. Озокъда, законгъа къыйышмайгъан кюйде ишден тайдырылгъан Алини мен Магьачкъалада Совет район судда якълама ва ону ишдеги уьстюнлюклери гьакъда аз далил онгармадым. Шоланы арасында Али Минаев 1996-нчы йылны май ­айында аттестациядан оьтгенин, Первомайскоеде аманатгъа алынгъанланы азат этгени, «МВД-ни сыдыраларында тетиксиз къуллукъ этгени учун» деген экинчи ва уьчюнчю даражалы медаллар булан савгъатлангъаны, 17 йыл ич ишлер къурумларда къуллукъ этип, отуз алты керен макъталгъаны (поощрение), уьстевюне, иш уьстюнде бир керен де такъсырланмагъаны аз роль ойнамады. Ахырда Али Минаев оьзю кёп сюеген ишин давам этди. Озокъда, законсуз кюйде токътатылгъан акъчасы да есине судну къарары булан къайтарылды.

Сонггъу йылларда Али Минаевге лейтенант, старший лейтенант, капитан чинлер берилип, Яхсай янда къуллукъ этди ва акъча савгъатлар, РОВД-ни, ДР-ни ич ишлер министерлигини гьюрметлев грамоталары булан савгъатлангъан ва РОВД-ни гьюрметлев доскасына Алини сураты бир нече керенлер салынгъан. Ишине гьалал кюйде янашагъаны булан ол коллективде абур къазанып, оьзгелеге уьлгю болуп токътагъан.

РОВД-ни ГАИ-сини начальниги Алыпкъач Къурашев ГАИ-ни инспектору Валерий Громов (гьали ол полицияны полковниги) ва инспектор Рашитхан Гьажимурзаев булан гьар йыл авария болувну санавун кемитме бажарылагъанын эсгере эди. Олар транспорт къурумларда чы нечик де, гьатта колхозларда, совхозларда англатыв иш юрюте эди.

2008-нчи йылны октябр айыны отуз биринде оьзюню машинине къаршы гелеген машинден сакъланаман ва къалгъан адамланы оьлюмюн алдын аламан деп, Али Минаев хатабалагьдан элли етти йыллыкъ чагъында гечинди. Бу гюнлерде огъар алтмыш эки йыл болажакъ эди. Хасавюрт РОВД-ни ГИБДД-сини къуллукъчулары, милицияны ветеранлары ва ону танып билгенлер гьали буссагьатда да А. А. Минаевни оьз ишине гьакъ юрекден янашагъан, намуслу-ягьлы адам деп эсге алалар. Ону яшаву, иши оьзгелеге ва гьалиги полицияны яш къуллукъчуларына уьлгю болуп токътай.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля