«Варислик» деген фестиваль юрюлдю

Фестивальны гьакъында айта туруп, шонда районну бары да юртларындан гелген чебер коллективлер, музыка алатланы усталары ва оьзлени яшавун маданиятгъа байлагъан бары да районлулар ортакъчылыкъ этгенни эсгермеге сюемен. «Варислик» Бабаюрт районну бары да маданият къуллукъчуларын бирикдирди, ватандашланы терен къатлавларыны чебер яратывчулукъгъа тергевюн артдырды, оланы яшавуна милли маданиятны ва милли мердешлени гийиривге ёл ачды.

Ери гелгенде эсгермеге ярай, «Варислик» деген фестивальда республикагъа белгили маданият чалышывчулар да ортакъчылыкъ этдилер. Оланы арасында Дагъыстанны халкъ шаири Ш.Алишева, композитор К.Магьамматов, Дагъыстанны ат къазангъан суратчысы, РД-ни суратчыларыны союзуну выставка залыны директору А. Магьамматов, Къумукъ театрны режиссёру Р. Осаева, Юсуповну атындагъы яшлар учунгъу республика китапхананы директору С. Загьитова ва оьзге ёлдашлар ортакъчылыкъ этдилер.

Фестивальны ача туруп, «Бабаюрт район» деген муниципал къурулувуну ёлбашчысы Дадай Даветеев къонакъланы ва фестивальны ортакъчыларын исси кюйде къаршылады ва жыйылгъанланы аслу тергевюн дагъыстанлыланы баш байлыгъы болгъан халкъланы арасындагъы дослукъгъа тергев бермеге герекни эсгерди.

– Дагъыстан гьаман да оьзюню халкъларыны арасындагъы дослукъ булан бай болгъан, – деди Д.Даветеев. – Шо байлыкъны биз йылдан-йылгъа оьсдюрмеге, наслудан-наслугъа бермеге борчлубуз. Дослукъ болмаса, яшамагъа да бажарылмай.

Оьзюню сёйлевюн тамамлай туруп, Д.Даветеев Маданиятны йылы Бабаюрт районда лайыкълы кюйде оьтгерилежекге шеклик этмейгенни билдирди.

– Бизден сонггъу наслулар бугюнгю бизин яшавубузгъа не багьа бережеги бугюн яшап турагъан бизден гьасил, – деп тамамлады оьзюню сёйлевюн районну башы. – Бизин ата-бабаларыбызны варислигин ­янгыз бар кюйде сакъламакъ учун тюгюл, ону артдырмагъа да бугюн бизин имканлыкъларыбыз бар. Янгыз бизге ишлемек къала.

«Варислик» деген фестивальны барышында сагьнагъа чыгъып йырлагъан Хамаматюртну маданият уьюню «Насип» деген фольклор ансамблини, оьзлени терен пагьмусу ва оьзгелерден айрыча танывлу тавушу булангъы «Тюзню тавушу» деген эркеклени хоруну, халкъ музыка алатланы усталарыны чыгъышлары тынглавчуланы шонча да кепине гелди чи, оланы гьар чыгъышын олар уллу харс урувлар булан къаршылай эдилер. Янгы арагъа чыгъып гелеген яш йыравлар да зал толгъан халкъны хошландырдылар ва олар оьзлени чыгъышлары булан залдагъыланы районну маданиятыны гележеги ярыкъ болажакъгъа инандырдылар.

Фестивальны ахырында районну маданиятыны оьсювюне тенгсиз къошум этип турагъан маданият чалышывчулар эсделик савгъатлар ва дипломлар булан савгъатланды. Савгъатланы тапшура туруп, Бабаюрт район администрацияны ёлбашчысы Ж.Шайыпов ва ону орунбасары А.Чопалавова олагъа яхшы савлукъ ва халкъны маданият байлыгъын сакъламакъ ва оьсдюрмек учун этеген рагьмулу ишинде арты битмейген уьстюнлюклер ёрадылар.

Фестивальны ахырында районну маданият управлениесини къуллукъчулары оьзлеге этеген гьар гюнлюк тергев ва кёмек саялы районну ёлбашчысы Д.Даветеевге, фестивальны онгарывда кёмек къолун узатгъан Хамаматюртну башы Н.Хуруновгъа, Хамаматюртдагъы маданият уьйню директору, Дагъыстанны маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу К.Мазгаровгъа теренден разилигин билдирдилер.

Герейхан Гьажиев,

хас мухбирибиз.

Суратда: сагьнада – «Тюзню тавушу».


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля