Спортгъа берилген яшав

Охувчулагъа билим берив, тарбиялав ва пагьмулу яшланы арагъа чыгъарыв ва оьсдюрюв ишлер уьстюнлю кюйде юрюлсюн учун, янгы технологиялары ва ясандырывлары булангъы шартлардан къайры да, шо шартлардан бажарывлу кюйде пайдаланып болагъан оьр даражада гьазирлиги бар яшланы сюеген муаллимлер герек бола. Айрокъда яшлар кёп сюеген спортдан, чебер яратывчулукъдан. 70-нчи йылларда оьзюню касбусун яхшы билеген, спортну къайсы журасындан да яхшы гьазирлиги бар, авур атлетикадан буса СССР-ни спортуну устасы С.Ш.Баракаев физкультурадан муаллим болуп белгиленген сонг, Борагъан школада спорт гётерилип гетди.

1970-нчи йыл авур атлетикадан ол гьазир этген охувчуланы командасы Мычы­гъышда республика ярышларында биринчи ерни алды ва 7 йылны узагъында биринчиликни сакълама бажарды. Шо командада 40 кило авурлукъда ортакъчылыкъ этип, 5-нчи класда охуйгъанда респуб­ликаны чемпиону деген атгъа ес болгъан, сонгунда да спортда яхшы уьс­тюнлюклеге етген ва ону уллу иш къастлы ва бажарывлу пропаганда этеген Шарпудин Абазович Мамаевни гьакъында сёз юрюле.


Ш.Мамаев Борагъан юртда тувгъан. 1976-нчы йыл Борагъан орта школаны ­янгыз оьр къыйматлагъа битгенден къайры, школаны, юртну, районну спорт яшавунда актив кюйде ортакъчылыкъ этген.1976-нчы йыл Дагъыстан юрт хозяйство институтгъа охума тюшме сююп экзаменлер бере, тек конкурсдан оьтмей, юртгъа къайта. 1977-нчи йылда асгерге къуллукъ этмеге чакъыралар. Онда да ол округну ярышларында савгъатлы ерлени къазана. Шо бир вакътини ичинде Красноярскини «Динамо» деген футбол командасыны члени болуп хыйлы ярышларда ортакъчылыкъ этген, гьатта командасы шагьарны кубогун утуп, ону сююнчюнде ортакъчылыкъ да этген.1980-нчи йыл Ш.Мамаев Дагъыстан пачалыкъ университетни филология факультетини рус-дагъыстан бёлюгюне охумагъа тюше. Онда уьстюнлю кюйде охуй туруп, авур атлетика булан да актив кюйде машгъул бола. 60 кило авурлукъда гьар тюрлю ярышларда ортакъчылыкъ этип, университетни ачыкъ ярышларында уьст геле, Дагъыстанны оьр охув ожакъларыны чемпиону, Магьачкъаланы шагьар ярышларында да 2-нчи ерге ес бола. Авур атлетикадан спортну устасына кандидатыны нормасын экинчилей де толтура. Университетде охуй туруп, ону военный кафедрасыны хас гьазирлигинден де оьте.1985-нчи йыл университетни уьстюнлю кюйде де битип, юртгъа къайта. Школада къумукъ ва орус тиллерден дарслар юрюте. Амма спортгъа берилген юрек, авур атлетикадан секция юрютмеге шартлар ёкъ саялы, штатдан тышда охувчуланы футбол командасыны тренерини борчларын юрюте. 1986-нчы йыл районда охувчуланы арасында оьтгерилген «Кожаный мяч» деген футбол ярышларда ол уьйретеген Борагъан орта школаны командасы биринчи ерге чыгъа.1988–1991-нчи йылларда юртда ачылгъан ахшамгъы школаны директору этилип белгилене. Шо бир вакътини ичинде школада орус тил ва адабият дарсланы да юрюте.1991–2003-нчю йыллар Белоруссиягъа барып, бизнес булан машгъул бола. Онда оьзю яшагъан Могилёв шагьарда пауэрлифтинг (авур атлетиканы бир журасы) секциягъа тренировкалагъа юрюй. Ярышларда 60 кило авурлукъда ортакъчылыкъ этип, Могилёв шагьарны, гьатта Белорус республиканы чемпиону деген атлагъа ес болгъан, авур атлетиканы шо журасындан да спортну устасына кандидатны нормасын толтургъан.2003-нчю йыл Ш.Мамаев Борагъангъа къайта, школада дарс бере туруп, башлапгъы класланы завучу болуп да ишлей. 2005-нчи йылдан тутуп, оьр класларда физкультура дарсланы юрютеген муаллим, 2006-нчы йылдан тутуп, Гюйдюрмесде яшланы спорт школасыны тренери де дюр. Ону сиптеси ва ёлбашчылыгъы булан 2003-нчю йылдан берли, Борагъан школагъа аты къоюлгъан Ватан давну Игити З. А. Химиковгъа багъышлангъан авур атлетикадан штангадан, сонг да, пауэрлифтингден Мычыгъыш Республиканы оьлчевюнде оьтгерилеген ачыкъ ярышлар адатланып гьар йыл да юрюле.2006-нчы йылдан башлап, гьар йыл Россияны Игити, Мычыгъыш Республиканы 1-нчи президенти Агьмат гьажи Къадыровгъа, сонг да бютюн Россияны билим берив проектинде уьстюнлюк къазангъан юртлу муаллим С. А. Ташаевге багъышланып оьтгерилеген футбол турнирлер де Мамаевни ёлбашчылыгъы булан юрюле.2003-нчю йылдан 2013-нчю йылгъа ерли Ш. Мамаевни гьаракаты булан авур атлетикадан спортну устасына 7 кандидат, 50-ден артыкъ 1, 2, 3-нчю разрядлы спортчулар тарбиялангъан. Оланы арасында районну, Дагъыстанны, Къыбла ва Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округланы даражасында оьтгерилген ярышларда уьстюн гелгенлери де бар. 2013-нчю йыл пауэрлифтингден Ш. Мамаев гьазирлеген Борагъан команда Дагъыстанны кубогун да къазанмагъа бажарды.2007-нчи йыл ону Гюйдюрмес районну школаларыны физкультурадан дарслар береген муаллимлерини бирлешивюне ёлбашчы этип белгилейлер. Сонг буса, 2013-нчю йылны ахырларында, Ш.Мамаев юртда къурулгъан спорт комплексни директору этилип белгиленген.Янгы 2014-нчю йылгъа ва Гюйдюрмес районда авур атлетикадан СССР-ни спортуну устасы деген атгъа биринчи болуп ес болгъан борагъанлы С.Ш.Баракаевге багъышлангъан пауэрлифтингден ачыкъ республика ярышлар да къурумлу ва берекетли оьтдю.Ишде етишген уьстюнлюклери учун Ш.Мамаев школаны, районну, республиканы, Белоруссияны, гьатта СССР-ни даражасындагъы гьюрметлев грамоталар ва башгъа тюрлю савгъатлар булан кёп керенлер савгъатлангъан. Биз огъар янгы ишинде де уллу уьстюнлюклер ва яхшы савлукъ ёрайбыз.Х.Батаев,

Мычыгъыш Республика, Борагъан.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля