Макътавгъа лайыкълы болгъан

Мен де шоланы бириси, Ботаюртну макътавгъа лайыкълы къызы, оьтген асруну отузунчу йылларында колхоз-совхоз къурулушуну ортакъчысы болгъан Рашия Къандавурованы гьакъында айтмагъа сюемен. Ол 1934-нчю йыл Калининни атындагъы колхозну савунчусу болуп ал сыдыраларда ишлеген. Гьайванчылыкъ тармакъда етишген уьстюнлюклери учун Хасавюрт районда биринчи болуп «Гьюрметлев белгиси» деген орденге ес болгъан.

Рашия 7-нчи класны охуп битдирген сонг, колхозну комсомол къуруму ону Магьачкъала област партия школасына охума йибере. Эсгерилген школаны уьстюнлю кюйде тамамлап, Рашия Къандавурова оьзюню загьмат ёлун Хасавюрт шагьарда иш гёреген къуш фабрикни ёлбашчысыны орунбасарыны къуллугъунда башлай.

Немис-фашист елевчюлеге къаршы давну къагьрулу йылларында Рашия Къандавурова Калининни атындагъы колхозну партия комитетини секретары гьисапда чалыша. Халкъны загьматгъа къуршап, фронт учун аш-сурсат, опуракъ йиберив, жамият ишлени ортакъчысы болуп, бажарывлу ёлбашчы гьисапда оьзюн иши булан гёрсетме, колхозну маясын артдырывда оьз къошумун этип эринмей-талмай ишлеме, халкъны ругь байлы­гъын гётерме болгъан. Юртлуларыны арасында, гьатта районда да абур-сый къазангъан. Гьакъ юрекден ишге жаны-къаны булан берилген Рашия Къандавурова кёплеге насигьатчы болуп тюз ёлгъа салгъан, яшавгъа гёзюн ачгъан. Ону тёшюн давну, загьматны медаллары безей эди, районну гьюрметлев такътасындагъы ону сураты оьзгелеге де къаныгъывлу ишлемеге илгьам, ругь бере эди.

Ол колхозну къуш фермасыны бригадири болуп 30 йылдан къолай ишлеп пенсиягъа чыкъды. Рашия Къандавурова яша­гъан юртну уллу орамыны бирине ону аты къоюлгъан, юртлулары ону атын уллу гьюрмет булан эсгере, ону булан оьктем бола.

Ботаюрт орта школаны муаллими Садия Абукова ону гьа­къында айта  туруп:

– Рашия Къандавурова – мени анам Вазипатны къызардашы. Ол адамгъа исси сёзю, иши булан белгили эди. Гьар заман ол (огъар­ биз «Ашавум» деп айта эдик) къызардашларым Бадиягъа, Атиягъа ва уланкъардашым Къойсолтангъа: «Мен сизден муаллим этежекмен, эринмей яхшы охума къаст этигиз», –  деп, башыбызны сыйпай бола эди.  Гьакъыкъатда шолай болуп  да чыкъды, – деди.

Рашия Къандавурова гележек наслулагъа уьлгю болуп, энниден сонг да ругь бережегине инанмай болмайсан.

 

 

 

 

Зайналабит Басханов.

Хасавюрт район, Ботаюрт.

Суратда: Рашия Къандавурова.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля