Къоркъутуп болмасанг, дос болмагъа алгъаса

Бизин санкциялар булан къоркъутма да сюйдю. Путинни къаттылыгъын англагъанда, энни башгъача сёйлейген де болгъан. Санкциялар салмагъа алгъасамай. Неге тюгюл, о санкцияланы яманыны бириси башы оьзлеге тиегенине инанды. Гьали Меркель ойлашагъан кюйде, Россия Федерациясына салынагъан экономика санкцияланы олар не заманда да яшавгъа чыгъармагъа болажакъ. Апрель айны 5-нде оьтгерилген «Христиан демократ союзну» (Меркель бу партияны председатели) съездинде ол билдирген кюйде, эгер де Россия Украинаны территория бирлигине дагъы да зиян этсе, Евросоюзну бир-бир членлери рази болмаса да, олар Россиягъа къаршы экономика санкциялар къабул этмеге имканлыкъ табажакъ.

Ол дагъы да, тувулунагъан эришивлюк гьалланы дипломатия къайдада чечмек учун гьаракат этме тарыкъны, оьзю гьар гюн Россия булан аралыкъ бузмасны гьайын этегенни гьакъында да билдире. Германияны уллу чагъына етген канцлери, алда да бираз терен ойлашгъан буса, Россия булангъы аралыкъланы бузмагъа бир заманда да рази болмас эди.

Германия Федератив Республика булангъы бизин сатыв-алыв тармакъда гетген йыл амалгъа гелген маялар 76 миллиард еврогъа етишген. Россия булан далапчылыкъ ёлда иш гёреген Германияны фирмаларыны санаву 6 мингге ювукъ.Оланы Россиягъа гелтирген инвестиция маяларыны къадары – 20 миллиард евро. Германиядагъы 300 минг ишчи ерлер бизин булангъы экономика къурдашлыкъны натижасында тувулунгъан.

Россиягъа Германия экинчи дюнья давну вакътисинде кёп уллу зарал гелтиргенни дюньяны халкъы яхшы биле. Оланы оьзлени яманындан эки бёлюнген уьлкесин бирикдирген де Россия эди. Германия Россиядан гёреген оьзге яхшылыкъланы айтмаса да, экономика аралыкъланы ёлундагъы далиллер де Россия булангъы аралыкъланы бузма ярамай деген пикруну алданокъ да гелтирме тарыкълы болгъандыр. Оьзю башчылыкъ этеген пачалыкъгъа зарал болгъанны бирев де сюймес. Ону йимик сынавлу политик чи дагъы да бек сакъ болмагъа борчлу бола.

Германияны канцлери де башлап Россиягъа багъып гёрсетилежек санкцияланы сиптечиси йимик сёйлей эди. Ким биле, оьзлеге ювукъ къурдаш уьлкелеге яхшы болуп гёрюнме сюйгендир. Энни оьзюню пикрусун бек теренден ойлашып чыгъара.

Озокъда, Европа бизге къаршы санкциялар къабул этсе, Россиягъа да тынч болмас. Болмаса да, къыйынлыкъланы гёрген чыдамлы халкъы булангъы бай ва сыналгъан пачалыкъ четимликлерден чыкъмагъа ёллар табар.

«Евросоюз» деп бек ойлашылып къурулгъан союз, бизин алдагъы Совет Союзну эсге гелтире. Европада ону къурулгъанлыгъыны себеби де, балики, Россияны сюймейген уьлкелер, огъар къаршы иш гёрме сюегени саялы болма да ярай. Ёгъесе, олар Украинаны ичиндеги алышынывлагъа онча да бек агьамият берип сугъулмас эди. Украинаны да, Россияны да арасында бир заманда да чыр ишленмеген, ишленме де болмай. Пачалыкъ политиклер – гелеген-гетеген адамлар, тек халкъ гьаманлыкъгъа къалып оьмюр сюре.

Къырымны Россиягъа къошулуву буса артдагъы йылларда амалгъа гелген инг де гёрмекли агьвалат болуп тарихлеге язылажакъгъа шек ёкъ.