Ишин асувлу юрюте

Н.Ханбиев 1953-нчю йыл Къазах ССР-ни Жамбул областыны Чу деген станциясында сабанчы агьлюде тувгъан. 1957-нчи йыл агьлюсю булан Гюйдюрмес районну Дарбанхи (Янгы Борагъан) юртуна къайта. Ондагъы 8 йыллыкъ школаны уьстюнлю кюйде битдирип, 1973-нчю йыл Гюйдюрмесдеги 8 номерли профессионал-техника училищеге охума тюше. 1975-нчю йыл ону яхшы къыйматлагъа битдирип, Гюйдюрмесдеги локомотив депода тепловозлагъа ремонт этеген слесар болуп ишлеме башлай.

1975–1976-нчы йылларда асгерде къуллукъ эте. 1976-нчы йыл асгерден къайтгъан сонг, 6 айлыкъ хас курсланы битип, Гюйдюрмес локомотив депода тепловозну машинистини кёмекчиси болуп ишлей.

1982-нчи йыл Гюйдюрмесдеги темиркъазыкъ машин ёлланы ремонт этеген колоннасыны (бёлюгюню) начальниги этилинип белгилене. 1984-нчю йылдан берли Темиркъазыкъ Кавказ темир ёлну мезгилинде (дистанциясында) ёл мастер, баш инженер, сонг да ону ёлбашчысы болуп ишлей. 1998-нчи йылдан тутуп, бугюнге ерли Темиркъазыкъ Кавказ машин ёлланы Гюйдюрмесдеги 3 номерли машин станцияны начальниги болуп ишлей. Къайда ишлесе де, Нюрмагьаммат Хожаевич Ханбиев оьзюне тапшурулгъан къуллукъгъа къастлы янаша, тез-тез касбу камиллешдиреген курслардан оьте. Оьзю де айтгъанлай, бютюн яшаву иш булан охувда оьте бара.

«Ёлбашчыны ишинде лап да аслу зат недир», – деген соравгъа Н.Ханбиев булай жавап бере: «Алдынгда ишлейген адамланы яхшы танымакъ, оланы хасиятын, бажарывлугъун, имканлыгъын англап иш тапшурсанг, производствону маънасын теренден англатсанг, касбу ишин кютежеклер. Ишин сюеген ишге де алгъасай, юрегин сала, ону гьасиллери булан оьктем бола. Коллективни аслам яны ишге жаны авруп ишлей буса, олай коллектив оьзю чю нечик де оьсе, гьатта ёлбашчысын да гётере. Шолай коллективге тергевлю янашып, иш шартларын онгарып, башгъа талапларын яшавгъа чыгъарып, гёнгюн гётермек ёлбашчыны юрек талпынывуна айланмагъа герек!» – дей.

Н.Ханбиев ёлбашчылыкъ этеген 3 номерли станция Гюйдюрмесни ягъасында, гёзел, кёлню къырыйында ерлешген. Ону гёзел чал-чалманы, гёрмекли контор биналары, бай емишли бавгъа къуршалгъан абзары таза, гьар бёлюкге, гьар складгъа элтеген сокъмакълар аллы-гюллю аллеялагъа айлангъан, гюл-чечекли газонлары инсанны гёзюн ва юрегин къувандыра. Бу абзарны безенчине безенч, онгайлыгъына онгайлыкъ къошагъан гёзел межити де бар. Ону ичинде къышда – исси, язда-яйда – салкъын. Бу динагьлюлени асилликге, ибадатлыкъгъа берекетли кюйде тарта. Ондан къайры да, станцияны коллективи чакъда-чакъда жыйынлар оьтгере. Олар шо коллектив етишген иш уьстюнлюклеге яда байрамлагъа багъышланып оьтгериле. Жыйынларда коллективни аслам яны савгъатлар, грамоталар ва башгъа шабагьатлар булан белгилене. Шо, озокъда, негьакъ тюгюл. Гюйдюрмесде ерлешген 3 номерли машин станцияны коллективи янгы машин ёл къурувда да, эсгиленген ёлланы янгыртывда да ишни асувлугъун гётеривде бютюн «Россия машин ёллары» (РЖД) деген жамиятны регион бёлюклерини арасында 2-нчи ерге чыкъгъан. Бу – коллективини уллу уьстюнлюгю ва сююнчю.

Ишде етишген уьстюнлюклери саялы Н.Ханбиев оьзю де гьар тюрлю савгъатлар булан кёп керенлер савгъатлангъан. 1991-нчи йыл машин тармакъны министрини къолу басылгъан сагьат булан, 1992-нчи йыл «Гьюрметли темир ёлчу» деген белги, «Россия темир ёлларына – 170 йыл» деген белги ва хыйлы багьалы савгъатлар, грамоталар булан белгиленген. 2013-нчю йыл буса багьалы савгъат ва «За безупречный труд на железно-дорожном транспорте» деген белги булан савгъатлангъан.

Ингдеси, Нюрмагьаммат Хожаевич янгыз коллективни тюгюл, районну, республиканы даражасында генг кюйде абурун къазангъан ёлбашчы. Биз де огъар дагъы да уллу уьстюнлюклер, яхшы савлукъ ва агьлюде насип ёрайбыз.

Шагьраний гьажи Батаев.

Борагъан юрт.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля